نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به تحقیقات انجام شده مشخص شده است که درمان دفع ناهماهنگ انجام تمرینات دفع صحیح همراه با بیوفیدبک می‌باشد. اما از آنجایی که طبق تحقیقات مختلف در بیمارهای مختلف مشخص شده است که هر نوع درمان اعم از دارو درمانی، فیزیوتراپی و حتی جراحی دارای اثرات تلقینی یا پلاسبو نیز هستند.بنابراین در این مطالعهمقایسه‌ای بین تاثیر تمرین درمانی با بیوفیدبک و پلاسبوفیدبکدر بهبودی این بیماران انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بود کهاز 42 بیمار با شکایت دفع سخت 30 بیمار براساس معیار ورودی ROMEIII انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه بیوفیدبک و پلاسبوفیدبک قرار گرفتند. سپس قبل و بعد از مداخله، میزان حجم و زمان دفع بالون، معیارهای ROMEIII و شکایات اصلی بیماران مورد بررسی و مقایسه گرفت.
یافته ها: در هردو گروه علائم دفع ناهماهنگنسبت به قبل از درمان کاهش یافتهاما در معیارهای کمی اختلافی به نفع گروه بیوفیدبک مشاهده شد. در معیارهای کمیزمان و حجم دفع بالون تغییرات به نفع گروه بیوفیدبک معنادار بود (p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the Effect of Exercise Therapy with Biofeedback & Exercise Therapy with Placebo Feedback on Signs & Symptoms of Patients with Dyssynergic Defecation

نویسندگان [English]

  • Alireza Pakghalb
  • Abas Ali Pour Momeni
  • Roksana Bazaz Behbahani
  • Gholamreza Raeessi

چکیده [English]

Background: Researches has shown that doing the appropriate defecation exercise with biofeedback is the treatment for dyssynergic defecation, but since in many researches it has been indicated that every treatment such as medication, physical therapy & even surgery has a kind of placebo effect on patients; therefore, in this study we made a comparison on the effectiveness of therapies between biofeedback and placebo feedback by measuring recovery level of patients suffering from dyssynergic defecation.
Materials and Methods: In this study we implemented clinical trial method in such a way that from totally 42 patients complaining of constipation, 30 patients were selected on the basis of ROMEIII inclusion criteria and were randomly placed in two groups to receive biofeedback & placebo feedback therapies, so that we could measure and compare the ability to defecate the balloon (volume & time) before and after the treatment.
Results: The signs of dyssynergic defecation were improved in both groups in comparison to their pre-therapy time and an advantage was observed in quantitative variables among the patients who received biofeedback therapy. There were significant and positive changes in the criteria of: defecate balloon time& volume in biofeedback group (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofeedback
  • Placebo Feedback
  • Constipation
  • Dyssynergic Defecation
  • Anorectal Dyssynergia