نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: امروزه افزایش امید به زندگی و کاهش میزان باروری باعث افزایش جمعیّت سالمندان سراسر جهان گردیده است. در دوران سالمندی فرد با بیماری های مزمن متعدّدی از جمله پرفشاری خون روبه رو است. این بیماری مهم ترین مسأله بهداشت عمومی در کشورهای مختلف جهان است. با توجّه به این که چالش قرن جدید، زندگی با کیفیّتی برتر است، درنتیجه باید کیفیّت زندگی سالمندان بررسی شده تا تصمیم گیری های مناسب بر اساس نتایج به دست آمده اتخاذ گردد. هدف این پژوهش بررسی کیفیّت زندگی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون است.
مواد وروش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی بوده که کیفیّت زندگی 60 سالمند مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد که دارای شرایط ورود به مطالعه بودند را در سال 1393 با استفاده از پرسشنامه استاندارد SF-36 مورد بررسی قرار داد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 استفاده شده است.
یافته ها: میانگین سنّی سالمندان 01/4±78/66 بود. در بررسی کیفیّت زندگی با متغیّرهای دموگرافیک، و بین کیفیّت زندگی سالمندان مرد و زن رابطه آماری معنی داری یافت نشد( 05/0

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quality of Life in Hypertention Elderly Patients that Referred to Health Centers in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Zahra Emamimoghaddam
  • Elham Khosh raftar roudi
  • Eshagh Ildarabadi
  • Mohammadreza Behnam Vashani

چکیده [English]

Background & Objectives: Today increased life expectancy and lower fertility rates have increased elderly population. Around the world, old age people are faced with several chronic diseases including hypertension which is the most important public health problem in many countries. With ready to the challenges of the new century, for having better life quality, we study the quality of elderly people life to take the best decisions on basis of the results obtained. The purpose of this study is evaluating the quality of life in elderly patients with hypertension (hypertensive elderly patients).
Materials & Methods: This study was a cross-sectional study of life quality in 60 elderly patients with hypertension who referred to health centers in Mashhad and they were eligible for the study in 1393, using a standard questionnaire SF-36 and data analyze with statistical software SPSS 18.
Results: The mean age of the elderly persons was 66.78±4.01. Demographic variables on quality of life and quality of life among elderly men and women found a statistically significant association (p>0.05). The life quality of elderly persons was moderate (50.13±15.5).
Conclusion: Since the quality of life can easily be threatened at this age level, it is significantly important to consider those potential factors that may affect the quality of the life of the elderly. Thus proper planning for increasing the health quality of the elderly is highly advisable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life
  • Aging
  • Hypertension