نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: آگاهی از وضعیّت سلامت عمومی دانشجویان و شناسایی مواردی که به لحاظ عدم برخورداری از مهارت‌های مقابله‌ای مناسب و حمایت‌های اجتماعی، در معرض خطر می‌باشند، همچنین شناسایی علایم و نشانه‌های آسیب‌پذیری می‌تواند مسؤولان و برنامه ریزان دانشگاه‌ها را در تدارک برنامه‌های پیشگیری و اقدامات مداخله‌ای هر چه مؤثّرتر به منظور تأمین و ارتقای سلامت عمومی دانشجویان یاری دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رفتارهای پر خطر و سلامت عمومی در بین دا نشجویان دانشگاه‌های سبزوار انجام گرفت .
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی و روی 921 دانشجوی دانشگاه‌های سبزوار در سال 1391-1390 انجام گرفت. اطّلاعات مورد نظر از طریق پرسشنامه مدون جمع آوری گردید که شامل پرسشنامه سلامت عمومی‌(GHQ) و پرسشنامه رفتار‌های پرخطر(YRS) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار SPSS و آزمون‌های همبستگی پیرسون، تی مستقل، تحلیل واریانس و آزمون شفه انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین نمرات دانشجویان در متغیّرهای رفتارهای پر خطر29/15 ±36/46 سلامت عمومی71 /8±27/80 می‌باشد. همچنین بین سلامت عمومی ‌دانشجویان و میزان رفتارهای پرخطر رابطه معناداری وجود دارد(001/0p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between General Health and High Risk Behavior among Students of Sabzevar Universities

نویسندگان [English]

  • Alimohmmah Naemi
  • Samaneh Faghihi

چکیده [English]

Background: Awareness of status of General health of students and identifying cases that are at risk due to lack of appropriate social support and the signs of vulnerability can help university officials to provide more effective prevention interventions programs to promote mental health of students. This research aimed to study general health of Sabzevar universities students and its relationship with high-risk behaviors.
Materials and Methods: This study is descriptive correlation that was conducted on921 students in the year 2011-2012. Data were collected by a written questionnaire that includes the General Health Questionnaire (GHQ) and Youth Risk-Taking Scale (YRS). Pearson correlation, independent “t-test”, analysis of variance and scheffe were applied to analyze the data through the SPSS.
Results: The results showed that the mean scores of students are in high risk behavior 46/36 ± 15/29 General Health 80/27 ± 8/71. Also there was significant relationship between students' mental health and high-risk behaviors (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • general health
  • risk behavior
  • sabzevar