نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: کیفیّت پایین خواب در بیماران تحت همودیالیز شایع می باشد و از طرفی این بیماران با کمبود کارنیتین مواجه هستند. ال-کارنیتین یک مکمّل غذایی است که با وظایف متابولیکی متعدّد باعث کاهش عوارض حین دیالیز می گردد. این مطالعه به منظور تعیین اثر مکمّل ال‌کارنیتین خوراکی بر کیفیّت خواب بیماران تحت همودیالیز انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده و دوسو کور می‌ باشد که روی 59 بیمار همودیالیزی بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان در سال 1392 انجام شد. بیماران با استفاده از روش بلوک‌های جایگشتی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله طبق تجویز پزشک 500 میلی‌گرم مکمّل ال‌کارنیتین دو بار در روز به مدّت 12 هفته و گروه کنترل نیز همان مقدار دارونما دریافت نمودند. برای گردآوری اطّلاعات، از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیّت خواب پیتزبورگ استفاده شد که قبل و بعد از مداخله در دو گروه تکمیل گردید. داده‌ها توسّط نرم‌افزار آماری SPSS ویرایش 5/11 و با استفاده از آزمون‌های تی مستقل، من ویتنی، ویلکاکسون، کای اسکوئر، فیشر، تحلیل کوواریانس و با سطح معنی‌داری 05/0 P< مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: میانگین نمره کلّ کیفیّت خواب قبل از انجام مداخله در گروه دارو 2/4±6/9 و در گروه دارونما 13/4±1/10 و پس از انجام مداخله به ترتیب 8/2±4/6 و 48/3±7/9 بود که در هر دو گروه نسبت به ابتدای مطالعه تفاوت معنی‌داری داشت(05/0 P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of oral L-carnitine supplementation on sleep quality in hemodialysis patients

نویسندگان [English]

  • Zahra Estaji
  • Bahman Jafari
  • Mohammadhasn Rakhshani
  • Maryam Hatami

چکیده [English]

Background & Purpose: Poor sleep quality is common among hemodialysis patients. On the other hand, hemodialysis patients are encountered with carnitine deficiency. L-carnitine is a dietary supplement that has various metabolic functions and decreases the complications during dialysis. The purpose of this study was to determine the effect of oral L-carnitine supplementation on sleep quality in hemodialysis patients.
Materials & Methods: In this double blind randomized clinical trial, 59 qualified hemodialysis patients were gone under investigation in Imam Khomeini Hospital in Shirvan during 2013. Patients were divided into intervention and control groups by permutation blocking method. Patients in the intervention group received 500 mg of L-carnitine supplement twice a day, and the placebo group was similarly taking placebo for 12 weeks. Tools for data collection consist of demographic form and Pittsburgh Sleep Quality Index which were completed before and after the intervention. Data were analyzed with SPSS statistical software version 11.5 and using independent t-test, Mann-Whitney test, chi-square, Fisher, Wilcoxon tests, Analysis of Covariance and significance level of P0.05.
Results: Before intervention, the mean PSQI scores were 9.6±4.2 and 10.1±4.13, respectively in the drug group and the placebo group and, after the intervention, the scores were, respectively, 6.4±2/8 and 9/7±3/48 that showed significant differences in both groups, compared to baseline(P0.05). Also, The PSQI score decreased by 33% in the intervention group and by 3/9% in the control group. Based on the Pittsburgh Sleep Quality Index, the lower score demonstrates a better condition of sleep qualiy.
Conclusion: This study showed that oral L-carnitine supplementation can improve sleep quality in hemodialysis patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hemodialysis
  • L
  • carnitine
  • sleep quality