نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: کالپروتکتین یک فاکتور دخیل در ایمنی ذاتی است و همراه با دو زیرواحد خود، S100A8 و S100A9 در فرآیندهای التهابی و تومورزایی شرکت می کند. این مطالعه به منظور بررسی پایداری دمایی زیرواحدهای طبیعی و تغییریافته کالپروتکتین نوترکیب در حضور لیگاند کلسیم انجام شد.
مواد و روش ها: زیر واحدهای نوترکیب S100A8 و S100A9 در دو شکل طبیعی و تغییر یافته با DEP ، پس از انکوباسیون با کلسیم توسط دستگاه اسپکتروسکوپی فلورسانس در محدوده دمایی 95-20 درجه سانتیگراد دناتوره شدند. با بدست آمدن شدت نشر فلورسانس در حالات طبیعی و دناتوره شده، تغییرات انرژی آزاد گیبس و نیز Tm در نرم افزار Excel محاسبه و میزان پایداری شکلهای مختلف پروتئین مشخص گردید.
یافته‌ها: نمودار شدت فلورسانس بر حسب تغییرات دما در سه حالت طبیعی، تغییریافته با DEP ، انکوبه شده با کلسیم و نیز محاسبه انرژی آزاد گیبس، افزایش پایداری پروتئین تغییریافته با DEP و نیز انکوبه شده با کلسیم را نسبت به نوع طبیعی پروتئین نشان داد.
نتیجه گیری: پایداری یا ناپایداری پروتئین بر عملکرد بهینه آن موثر بوده و می تواند مفید یا مضر باشد، با توجه به خواص دوگانه کالپروتکتین و زیرواحدهای آن در فرآیند سرطان، تغییر در ساختار و پایداری این پروتئین می تواند سبب تغییر در عملکرد آن و در نهایت تغییر در روند سرطان گردد. بنابراین مطالعه این پروتئین جهت مهار سرطان با استفاده از یک منبع طبیعی می تواند سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Recombinant Modified Calprotectin Subunits Stability

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Nemati nikoo
  • Korosh Godarzvand Chegini
  • Nematollah Gheibi

چکیده [English]

Background and purpose: Calprotectin is a participant factor in innate immune system which, with its subunits, interferes in inflammatory and tumorigenesis processes. This study performed in order to evaluate thermal stability of native and modified recombinant calprotectin subunits in presence of Calcium ligand.
Methods and materials: Recombinant subunitsin two native and modified forms, S100A8 & S100A9, were denatured by fluorescence spectroscopy in the temperature range of 20-95˚c after incubation with Calcium. Using Excel program, Gibbs free energy changes and Tm were calculated with fluorescence intensity of native and denatured forms and the stability of different forms of protein was indicated.
Results: The chart of fluorescence intensity against temperature changes in three forms, native, DEP modified and Calcium incubated ones. Also the calculateed Gibbs free energy showed increasing stability of both DEP modified and Calcium incubated protein in comparison with native form.
Conclusion: Stability or instability of protein affects its performance and it can be useful or harmful. According to dual properties of calprotectin and its subunits in cancer process, structure and stability changes of this protein can be affect its performance in cancer process. Therefore, study of calprotectin can be useful for inhibition of cancer by a natural resource.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calprotectin
  • S100A8
  • S100A9
  • Fluorescence Spectroscopy
  • Gibbs free energy