نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: آنتی اکسیدان‌ها از جمله کوئرستین از آسیب سلول اسپرم توسّط رادیکال‌های آزاد محافظت می کنند. پژوهش حاضر نیز به منظور بررسی اثرات کوئرستین بر اسپرماتوژنز در موش صحرایی صورت گرفته است.
روش کار:در این مطالعه تجربی از 50 سر موش صحرایی نر در قالب یک گروه کنترل و 4 گروه تجربی استفاده شد.محلول کوئرستین 2هفته روزانه به‌صورت داخل صفاقی در دوزهای 20،15،10،5 (mg/kg) به گروه‌های تجربی تزریق شد.یک هفته پس از آخرین تزریق خونگیری به منظور تعیین غلظت هورمون‌ها انجام و سپس بیضه چپ وزن کشی شد. اسپرم‌های اپیدیدیمی و برش‌های بافتی بیضه نیز مورد مطالعه قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک‌طرفه با سطح معنی داری کم‌تر از 05/0 در نرم افزار SPSS 19 بررسی شدند.
یافته ها: در این مطالعه در میزان گنادوتروپین‌های سرم خون تفاوت معنی داری مشاهده نشد. امّا، هورمون تستوسترون به ویژه در دوز mg/kg 20 افزایش یافت (50/0±52/6 ، 0079/0=P).در تغییرات وزنی بیضه ها تفاوت معنی دار قابل قبولی دیده نشد. تعداد اسپرم‌ها در اپیدیدیم (68/1±35/51، 0251/0=P)و تحرّک اسپرم‌ها (91/5±88/73 ،0002/0=P) در دوزmg/kg 20 افزایش یافت.در بررسی تعداد سلول‌های اسپرماتوگونی در هیچ یک از گروه ها تفاوت معنی داری دیده نشد. امّا، تعداد اسپرماتوسیت اوّلیّه (04/7±25/118، 0171/0=P)، اسپرماتید (28/6±75/106، 0032/0=P) و اسپرماتوزوئید (30/6±75/101، 0008/0=P) هر سه در دوز mg/kg 20 افزایش یافت.
بحث و نتیجه گیری: با توجّه به عدم تغییرات معنی دار گنادوتروپین‌ها احتمالا کوئرستین بر روی محور هیپوفیز-گناد مؤثّر نبوده است. گمان می رود کوئرستین با افزایش ترشح تستوسترون و اثرات آنتی اکسیدانی خود موجب بهبود کمّی و کیفی سلول های زایا شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Quercetin on pituitary–gonadal axis, sperm parameters and testis tissue in male rats

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zihreh
  • Siam Nasri
  • Parisa Karishchi

چکیده [English]

Background and purpose: Antioxidants such as Quercetin protect sperm cells from free radical damage. This research was conducted to investigate the effects of Quercetin on spermatogenesis in male rats.
Materials and Methods: In this experimental study 50 male rats were used. Quercetin was injected daily at doses of 5, 10, 15, 20 (mg/kg) for two weeks intraperitoneally. One week after the last injection, blood samples were collected and the left testis of rats were removed and weighed. Epididymal sperm and testicular sections were also studied. Data were analyzed by using one-way ANOVA at the significant level of 0.05 in SPSS 19 software.
Results: No significant difference was found in serum level of gonadotropins, but testosterone has increased at dose of 20 mg/kg (6.52±0.50, P=0/0079).Significant difference in testicular weight wasn’t seen. The number of sperm (51.35±1.68, P=0.0251) and also sperm mobility (73.88±5.91, P= 0.0002) in the epididymis especially at dose of 20 mg/kg has increased. No significant difference was found between the groups in the number of spermatogonia cells. But the number of primary spermatocytes (118.25±7.04, P=0.0171), spermatids (106.75±6.28, P=0.0032) and Spermatozoa (101.75±6.30, P= 0.0008) were increased at dose of 20 mg/kg.
Conclusion: No significant change in gonadotropins was seen, which indicates that probably Quercetin has not affected PG axis. Quercetin is believed to improve the quality and quantity of germ cells with its antioxidant effects and increasing of testosterone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quercetin
  • Antioxidant
  • LH
  • FSH
  • TESTOSTERONE
  • SPERMATOGENESIS
  • male rat