نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: دیابت، یک اختلال متابولیک و یکی از عوارض آن، از کارافتادگی کلیه‌ است. بررسی میزان شیوع عوارض کلیوی می‌تواند منجر به آشکارسازی تأثیر کنترل‌های اعمال‌شده و تشخیص گروه‌های نیازمند مراقبت بیشتر گردد. دراین مطالعه، روند شیوع نارسایی‌های کلیوی در زیرگروه‌های مختلف از بیماران دیابتی مراجعه‌کننده به مرکز غدد و متابولیسم صدیقه طاهره مورد ارزیابی قرارگرفت.
مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر بر روی تمامی 1935 بیمار دیابتی مراجعه‌کننده به مرکز غدد و متابولیسم صدیقه طاهره اصفهان بین سال‌های 71 تا 89 و به صورت گذشته‌نگر اجرا گردید. برای تعیین نقاط بازگشت از رگرسیون تکه‌ای و نرم‌افزارJoinpoint نسخه 3.5.3 استفاده‌شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان‌می‌دهد که شیوع عوارض کلیوی ناشی از دیابت در زنان دارای 2 نقطه‌ی تغییر (06/0p-value=) با روند افزایشی در سال‌های اخیر است. یک نقطه‌ی تغییر (038/0 p-value=) با سیر صعودی در سال‌های 1376 به بعد برای گروه سنی بالای 70 سال مشاهده-شد. روند برای افراد با تحصیلات دانشگاهی، صعودی و بدون نقطه‌ی تغییر بود. عوارض کلیوی در افراد با سابقه‌ی فامیلی دیابت، دارای دو نقطه‌ی تغییر (040/0 p-value=) با سیر نزولی در سال‌های اخیر بود. همچنین در افراد مبتلا به پرفشاری خون، روند نزولی در سال 76 به یک روند ثابت تبدیل شده‌است.
نتیجه‌گیری: بررسی روند بیماری یا عوارض آن می‌تواند به فرضیه‌سازی و تبیین موضوعات قابل بررسی منتهی‌شود. بررسی علت‌های روندهای افزایشی در برخی زیرگروه‌ها و همچنین تعیین زیرگروه‌های دیگر از بیماران که نیازمند اقدامات پیشگیرانه و برنامه‌های آموزشی بیشتر هستند، نیازمند انجام پژوهش‌های آتی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The assessment of downward Trend in Diabetic Nephropathy prevalence among Diabetic mellitus patients using Piecewise regression during 1992-2010 in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohsen Hosseini
  • Tovhid Jafari Kashki
  • Masoud Amini
  • Elham Faghih Imani

چکیده [English]

Background: Diabetes mellitus is a metabolic disorder which its subsequent complications such as retinopathy, nephropathy, ulcers, disability, and amputation increase the burden of the disease. Patient-knowledge-improving programs are employed to prevent disease progression and to improve the patients’ quality of life. In this way, we need to characterize the groups of patients with urgent need for more and rich in content programs. In the present study, we used Piecewise regression to evaluate the trends in diabetic nephropathy prevalence among patients registered in Sedigheh-Tahereh Research Center and also identify patients needing more attention.
Materials and Methods: This retrospective study was conducted on 1935 registered patients in the center during 1992-2010.Piecewise regression was fitted using Joinpoint program 3.5.3 to identify change points.
Results: The results showed an upward trend with 2 change points in females (p-value= 0.06). There was 1 change point with an increased trend in recent years in elderly patients, older than 70 years (p-value=0.038).The prevalence of diabetic nephropathy was in rise without any change point among patients with academic education. In addition, patients with family history of diabetes showed the decreased trend with 2 change points (p-value= 0.040). Hypertensive patients experienced a fall in the trend up to 1997 and then this reminded stable.
Conclusion: Evaluating of a disease trend and its complications can lead to developing new theory and innovation. However, this is suggested to conduct further studies to exploring other subgroups and discovering the reasons for increased trend of disease in some subgroups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetic nephropathy
  • Piecewise regression
  • Trend
  • prevalence