نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: عزّت نفس موجب ارتقای سلامت روان می‌گردد. مطالعات نشان داده عزّت نفس دانشجویان پرستاری، به خصوص جنس مؤنّث در سطح مطلوبی نیست.انجام برنامه‌های ورزشی نقش مهمّی در افزایش عزّت نفس دارد. لذا،، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرینات پیلاتس بر عزّت نفس دانشجویان دختر پرستاری انجام گردید.
مواد و روشها: مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی (یک سو کور) می‌باشد ودر سال 1393بر روی 62 نفر از دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار اجرا شد. افراد پس از انتخاب به روش نمونه‌گیری در دسترس به‌طور تصادفی در دو گروه آزمون (32 نفر) و کنترل (30 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمون تمرینات پیلاتس را هفته ای دو بار به مدّت هشت هفته انجام دادند. گروه کنترل در مدّت زمان مشابه، فعّالیّت‌های روزانه خود را داشتند. در انتها پس از سنجش مجدّد عزّت نفس، داده‌ها با استفاده از نرم افزار 18SPSS و آمار توصیفی، تست‌های تی‌زوجی و کوواریانس تجزیه و تحلیل گردید. در تمام مراحل 05/0P< معنادار تلّقی شده است.
یافته‌ها: میانگین نمرات عزّت نفس قبل از مداخله در گروه آزمون (‏20/8 )‏±‏09/90 و در گروه کنترل (22/9 )‏±‏80/92 بود. پس از اتمام مداخله‌ عزّت نفس به ترتیب در گروه آزمون وکنترل (72/7)±‏34/100 و (22/9) ‏±‏10/94 شد. این تفاوت به لحاظ آماری بین دو گروه معنادار بود (002/0P=).
نتیجه‌گیری: اجرای تمرینات ورزشی پیلاتس در ارتقای عزّت نفس دانشجویان دختر رشته‌ پرستاری مؤثّر بود. لذا، به عنوان یک روش جذاب و فاقد عوارض جانبی جهت بهبود احساس ارزشمندی خود در دانشجویان پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of Pilates exercise on female ‎nursing students’ self- esteem

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Akram Hosseini
  • Mehdi Golafrooz shahri
  • Hajar Sadeghi
  • MohammadHasan Rakhshani
  • Azam Barabadi

چکیده [English]

Background: although, Self-esteem can improve mental health, studies indicated that nursing students‎'Self-esteem level, especially‎ in female is not desirable. Exercise may be influenced on enhancing self-esteem. The aim of the present study was to investigate the effects of Pilates exercises on self-esteem of female nursing students.
Method: This randomized control trial(single blinded) study was performed on 62 female nursing students at medical sciences university of sabzevar 2014. After selecting participants via convenience method, they were divided randomly into an experimental (n= 32) and a control(n = 30) group. The experimental group did the Pilates exercise twice a week for 2 months while, the control group continued their daily activities. Then, self-esteem level assessed and abtained data was analyzed by means of SPSS software (version 18) using descriptive statistics, paired t-test and covariance test.
Result: before intervention, the average score of self-esteem in experimental‎ group was 90/09‏±‏‎ ‎ (‏‏8/20) and in control‎ group ‎was 92/80‏±‏‎‎‏)‏9/22),whereas at the end of intervention these scores for experimental and control groups was observed as observed as 100/34± (‏‏7/72) and ‎94/10‏±‏‎‎‏)‏9/22), respectively which this difference was significant statistically (p=0/002).
Conclusions: in the present study, performance of pilates exercise was effective to improve female nursing students' self-esteem, therefore, there is suggested to use this as an attractive and harmless method for enhancing the students’ self-esteem level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self
  • concept
  • student
  • nursing Pilate Based Exercises