نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: پوسیدگی دندان، یکی از رایج‌ترین بیماری‌های عفونی وابسته به تغذیه است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین دریافت‌های غذایی و چاقی با پوسیدگی دندان در کودکان11-6 ساله‌ی مراجعه‌کننده به کلینیک اطفال دانشکده‌ی دندان‌پزشکی شهرستان زاهدان انجام ‌شد.
موادّ و روش‌ها: این تحقیق به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی بر روی 79کودک 11-6 ساله صورت‌گرفت. پوسیدگی دندان با استفاده از شاخصDMFT تعیین‌شد. همچنین از شاخص توده‌ی بدن (BMI ) برای ارزیابی چاقی و پرسش‌نامه‌ی بسامد خوراک نیمه کمی(FFQ) جهت بررسی دریافت‌های غذایی استفاده‌گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان‌داد فراوانی شاخص پوسیدگی( ≥4)در کودکان دارای اضافه وزن و چاق، به‌طور معناداری بیشتر از سایر کودکان بود(05/0P>). نتایج بسامد مصرف غذایی نشان‌داد که کلیه‌ی کودکان به‌استثناء گروه شیرو لبنیات، میوه‌ها و انواع سبزی را از میان سایر گروه‌های غذایی استفاده‌می‌کردند. بین پوسیدگی دندان با میانگین مصرف شیر و لبنیات، میوه‌ها و انواع سبزی، همبستگی معکوس و با BMI ودفعات مصرف انواع شیرینی، همبستگی مثبت معناداری مشاهده‌شد.
نتیجه‌گیری: در مطالعه‌ی حاضر، چاقی، مصرف میان وعده‌های پوسیدگی‌زا،کاهش مصرف فرآورده‌های لبنی، میوه و انواع سبزی، به‌عنوان عامل خطر پوسیدگی دندانی در کودکان مطرح شده‌اند. با توجه به اهمیت دندان‌ها در سلامت عمومی کودکان، آموزش‌های لازم به والدین و کودکان درخصوص رعایت یک رژیم غذایی متعادل ضروری به‌نظرمی‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between the food intakes and obesity with dental caries among6-11 years old children referred to Pediatric dental clinic of Zahedan

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Montazeri
  • Mansour Karaji Bani
  • Maryam Esmaeili

چکیده [English]

Background and purpose: Dental caries is one of the most common infectious diseases dependingon nutrition. The aim of this studywas to investigate the relationship between the food intakes, obesity and dental caries among 6-11 years old children,referred to the pediatric clinic of the Faculty of Dentistry, Zahedan.
Materials and methods: This descriptive-analyticalstudy was performed on 79 children aged6-11 year-old. Dental caries was determined using DMFT. The body mass index (BMI) was usedto evaluate obesity and also asemi-quantitativefood frequency questionnaire (FFQ) was usedto assessfood intakes.
Results: The results showed that the prevalence of caries (≥4) amongoverweight and obese children was significantly more than other children(P>0.05 ).The results of food frequency showed that all childrenexcept those receivedmilk and dairyproducts, received fruits and vegetables from other food groups.There was a significant negative correlation between dental caries with mean consumption of milk and dairy products and fruits and vegetables,and a significant positive correlation with BMI and frequency of sweets consumption.
Conclusion:In the present study, obesity, cariogenic snacks, reducing the consumption of dairy products, fruits and vegetables have been proposed as risk factors for dental caries among children.Considering the importance of teeth in public health of children, education of parents and children regarding a balanced diet is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food intakes
  • Dentalcaries
  • Children