نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: استفاده از سیستم تهویّه موضعی یکی از روش‌های جمع‌آوری و کنترل آلاینده‌های هوا و متعاقب آن کاهش اثرات آنها بر سلامت انسان‌ها می‌باشد. هدف از این مطالعه ، بررسی تأثیّر طراحی و اجرای صحیح سیستم تهویّه موضعی و پالایشگر بر کنترل گرد و غبار در واحد چنگه‌زنی کشتارگاه صنعتی طیور می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه در 3 مرحله‌ی ارزیابی آلاینده‌های ذرّه‌ای هوا قبل از طراحی، طراحی و اجرای سیستم تهویّه موضعی و ارزیابی سیستم تهویّه موضعی انجام شد. نمونه‌برداری ازذرّات تنفّسی و استنشاقی با استفاده از سیکلون نایلونی و فیلتر پلی وینیل کلراید (PVC) طبق روش موسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی (NIOSH 0600) انجام گردید. سپس سیستم تهویّه موضعی طبق روش فشار سرعت کمیته تهویّه صنعتی آمریکا طراحی و اجرا شد. نهایتاً راندمان سیستم تهویّه موضعی و پالایشگر مورد استفاده ارزیابی شد.
یافته‌ها: غلظت گرد و غبار در حالت تهویّه خاموش برای ذرّات قابل تنفّس و قابل استنشاق به ترتیب 07/13 و 18/1 میلی‌گرم بر مترمکعب به‌دست آمد. راندمان تهویّه ناکارآمد قبلی برای حذف ذرّات قابل تنفّس و قابل استنشاق به ترتیب در حدود 14 و 18 درصد بوده است که با طراحی و اجرای سیستم تهویّه موضعی این راندمان به بیش از 83 و 92 درصد افزایش یافت. راندمان پالایشگر مورد استفاده نیز برای ذرّات قابل تنفّس و قابل استنشاق به ترتیب 26/58 و 52/27 درصد بوده است.
نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه نشان داد طراحی و اجرای صحیح سیستم تهویّه موضعی می‌تواند تأثیّر بسیار مطلوبی بر کاهش ذرّات در واحد چنگه زنی داشته باشد. استفاده از پالایشگر اتاقک ته نشینی نیز راندمان نسبتا خوبی برای کنترل ذرّات تنفّسی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and Implementation Of Local Ventilation System On The Dust Control In The Cramp Unit Of Industrial Poultry Slaughterhouse

نویسندگان [English]

  • Zahra Moradpor
  • Ghasem Khakbaz
  • Ghasem Hesam

چکیده [English]

Background and purpose: The use of local ventilation system is one of methods to collect and control of air pollutants in the cramp unit of industrial poultry slaughterhouse and its subsequent is reduction of the effects of air pollutants on human health. The purpose of this study is to survey the effect of design and proper implementation of local ventilation system and the refiner on the control of dust in industrial slaughterhouse poultry.
Materials and methods: This study was conducted in three steps; evaluation of particulate air pollutants before design, design and implementation of local ventilation system and evaluation of local ventilation system. Sampling of respiratory and inhalational particles was done with the use of nylon cyclone and PVC filter according to the NIOSH 0600 method. Then, local ventilation system was designed and implemented according to velocity pressure procedure of the Committee of Industrial Ventilation America. Finally, the efficiency of local ventilation system and the refiner used were evaluated.
Results: The concentration of dust in a ventilation off system for respirable and inhalable particles, was obtained 13/07 and 1/18 mg/m3, respectively. Previous inefficient efficiency to remove respirable and inhalable particles was about 14 and 18 percent, respectively, which design and implementation of local ventilation systems increased the efficiency to more than 83 and 92 percent. Also, the efficiency of used refiner has been 58/26 and 27/52 percent for respirable and inhalable particles.
Conclusion: Findings of the study showed that design and proper implementation of local ventilation systems can have a great effect on reduction of particles in cramp unit. Also, use of the sedimentation chamber refiner has relatively good efficiency for the control of respiratory particles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local ventilation system
  • Poultry slaughterhouse
  • Sedimentation chamber