نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: مسائل دوران بلوغ و چگونگی گذر از این دوران حائز اهمیت بوده و توجه به سلامت دختران در دوران بلوغ از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. چرا که این گروه، افزون بر گذر از دوران حساس بلوغ، از لحاظ جنسیت خود و مسؤولیت مورد انتظار جامعه دارای شرایط ویژه ای می باشند. لذا سلامت عمومی این قشر از جامعه همواره مورد نظر محققان بوده است. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت سلامت عمومی در دانش آموزان دختر شهر قم در دوران بلوغ و عوامل مرتبط با آن در سال 1391 صورت گرفت.
موادّ و روش ها: این مطالعه درسال 1391 به صورت مقطعی و در بین دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر قم صورت-گرفت. تعداد نمونه ی حاضر در مطالعه، 191 بوده بوده که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله از مدارس راهنمایی دخترانه شهر قم انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ی مشخصات دموگرافیک و نیز پرسش نامه ی استاندارد GHQ28 بود. در نهایت داده ها توسط نرم افزار SPSS در سطح معناداری کمتر از 05/0 نوسط آزمون های توصیفی و تحلیلی نظیر آزمون کای دو و آزمون دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: در این مطالعه، 6/69%در مقطع سوم و 4/30% در مقطع دوم راهنمایی بودند. 4/31% از مادران این دانش آموزان، از سطح سواد متوسطه برخوردار و 9/8% از آنها نیز بیسواد بودند. همچنین 4/41% از پدران دارای تحصیلات عالی و 1/2%، بیسواد بودند. 9/85%از مادران، خانه دار و 1/13%، شاغل بودند. میانگین و انحراف معیار سلامت عمومی دانش آموزان 72/14±87/26بود. این نتایج نشان داد که 2/48% دارای سلامت طبیعی، 4/31% دارای ناراحتی خفیف، 3/18% دارای ناراحتی متوسط و 1/2% دارای ناراحتی شدید بودند.
نتیجه گیری: درنهایت مطالعه ی حاضر نشان داد که باتوجه به طبقه بندی نمره ی سلامت عمومی، نمره ی دانش آموزان تحت مطالعه درمحدوده ی ناراحتی خفیف قرارمی گیرد و متاسفانه دانش آموزان مورد بررسی از لحاظ سلامت عمومی وضعیت طبیعی ندارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey on general health status of female students during their puberty period and its relevant factors in Qom in 2012

نویسندگان [English]

  • Zahra Dashti
  • Tahereh Ramezani
  • Shahram Arsang
  • Siamak Mohebi

چکیده [English]

Objective and background: Puberty problems and the ways dealing with them are very important and girls’ health status in puberty is even more vital. Therefore, besides passing this sensitive puberty period, they have a special condition in terms of their expected role related to their gender in society. So the role of this group has always been considered by researchers. This study aimed to determine general health status of female students during their puberty period and its relevant factors in Qom in 2012.
Materials and Methods: This cross-sectional descriptive-analytic study was conducted among female guidance school students in Qom in 2012. Study sample consisted of 191 girls who were chosen according to multistage cluster sampling methods from Qom girls’ schools. The study data was collected by means of Demographic questionnaire and GHQ-28 standard questionnaire. Eventually the data was analyzed by SPSS software in lower than 0.05 significance according to descriptive and analytic tests including Chi-2 and Fisher's exact test.
Results: In this study 69.9% of the students were junior students and 30.4%were in the second year (middle year) of guidance school. 31.4% of these students’ mothers had high school degrees and 8.9% of them were illiterate. 41.6% of the fathers had university degrees and 2.1% were illiterate. 85.9% of the mothers were housewives and 13.1% were employed. Students’ General Health Status mean and standard deviation were 26.87±14.72 respectively. The results demonstrated that 48.2% of students had a normal health status, 31.4% had a minor inconvenience, 18.3% had an average inconvenience, and 2.1% had a serious inconvenience.
Conclusion: Eventually the current study demonstrated that according to General Health ranking, the health grades of studied students were in minor inconvenience range and unfortunately the studied students were not in normal general health status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Students
  • general health
  • puberty