نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: حرم مطهر رضوی، سالانه پذیرای بیش از ۳۰ میلیون زائر از داخل و بیش از یک میلیون زائر از خارج از کشوراست. منطقه-ی ثامن بامساحت حدود 337 هکتار و جمعیت 32330 نفر، یکی از مناطق مهم شهر مشهد می‌باشد. به‌دلیل تراکم مسافر و تعداد ناکافی اماکن اقامتی، به‌نظرمی‌رسد شاخص‌های بهداشتی این اماکن چندان مطلوب نباشد، اما به‌خاطرعدم بررسی علمی این شاخص‌ها، وضعیت کاملا مشخصی ازآنها در دست‌نیست. لذا این تحقیق، برای روشن‌شدن ابعاد این شاخص‌ها در اماکن اقامتی منطقه‌ی ثامن شهر مقدس مشهد درسال1390 طراحی شده‌است.
موادِ و روش‌ها: درتابستان 1390، یک مطالعه‌ی توصیفی ـ مقطعی که بر روی وضعیت بهداشتی کلیه‌ی اماکن اقامتی (353 اماکن اقامتی) منطقه‌ی ثامن مشهد که شامل 3 مرکز بهداشتی درمانی می‌باشد، انجام‌شد. برای تعیین شاخص‌های بهداشتی این اماکن و باتوجه به فرم بازدید ماده‌ی 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، نسبت به تکمیل چک‌لیستی شامل 73 پرسش در مورد شاخص‌های بهداشت فردی، بهداشت ساختمان و ابزار و تجهیزات اقدام‌گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان‌می‌دهدکه 17/15% از اماکن دارای موازین بهداشتی بودند. 09/62% از اماکن دارای معیارهای به‌سازی و 75/22% از آنها دارای شرایط نامطلوب بودند. همچنین نتایج نشان‌داد که 2/92% از کل شاغلین دارای کارت بهداشت و 46/33% از آنها دارای گواهی‌نامه‌ی بهداشت بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به درصد بالای اماکن با وضعیت نامطلوب بهداشتی، توصیه‌می‌شود برای اماکن غیربهداشتی، درصورت‌امکان زمینه‌ی بهداشتی‌شدن آنها فراهم‌آید و درصورت عدم انجام اقدامات بهداشتی در زمان مقرر، از ادامه‌ی کار این اقامتگاه‌ها جلوگیری‌شود. باتوجه به این‌که تعداد کمی از شاغلین این اماکن دارای گواهی‌نامه‌ی بهداشت می‌باشند، لذا آموزش متصدیان اماکن و بازرسی مداوم می‌تواند تعداد افراد فاقد گواهی‌نامه‌ی بهداشت و کارت بهداشتی دراین اقامتگاه‌ها را کاهش‌دهد و موجب بهبود وضعیت بهداشت فردی پرسنل شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study on health indicators of pilgrims accommodations places in Samen zone at Holy Mashhad in the summer of 1390

نویسندگان [English]

  • Abbas Sadeghi
  • Zyaeldin Bonyadi

چکیده [English]

Background & Objectives: Mashhad is holy city which annually welcomes more than 30 million Iranian and also more than a million pilgrims from abroad. Samen zone is the nearest place to the Holy Shrine. This zone with an area of about 337 hectare and with three healthcare centers in it is one of the important areas of Mashhad. Because of the area density, huge numbers of passengers and lack of appropriate accommodations for them, it seems that the health indices of these places to be not very good. Because there was not clear scientific status of these indicators there, this study was designed to clarify the value of health indices for accommodations places in the Samen zone in holy Mashhad in 1390.
Material & Methods: A cross-sectional study was carried out on the health status of all hospitality places (422 places) in Samen zone in summer 1390. To assess the health indices of the places according to Article No. 13 of Food, Drink and Cosmetics Act, a checklist was prepared about personal health, building health and equipment with 73 questions.
Results: Results showed that 15.17% of places had standards of health, 62.09% of them had criteria of building sanitation and 22 .75% of them had not satisfied conditions. The results also show that 92.2% of all workers had health card and 33.46% of them had health certificates.
Conclusion: Significant percentage of the places with poor health status pushes us to recommend a priority of providing better hygienic facilities. If it is not possible in reasonable time, the officials should prevent activities of these accommodations. By considering the number of employees of these places who had not health certified, continues education and regular inspection are useful for achieving better health conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Places of residence
  • Health indicators
  • Samen zone
  • Mashhad