نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: علاوه بر سیر نزولی فرآیندهای زیست‌شناختی و افزایش کمّی و کیفی استرس‌های دوران سالمندی، مواجهه با مرگ، اجتناب‌ناپذیر و اضطراب همراه با آن، در ایجاد اختلالات روانی این دوره، نقش مهمی دارد. لذا، هدف این پژوهش تعیین اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر اساس مدل بهداشت جهانی بر اضطراب مرگ سالمندان می‌باشد.
مواد و روش‌ها: جامعه‌ آماری این پژوهش را سالمندان ساکن درآسایشگاه‌های شبانه روزی، مراکز جامع توانبخشی و نهادهای تحت حمایت سازمان بهزیستی شهر ایلام در سال 1392 تشکیل می‌دهند، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای تعداد 30 نفر از آنها‌ به عنوان نمونه این پژوهش انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه‌ اضطراب مرگ تمپلر می‌باشد. قبل از انجام مداخلات پیش‌آزمون در خصوص هر دو گروه اجرا شد؛ سپس، جلسات آموزشی به مدّت 12 جلسه‌ 45 دقیقه‌ا‌ی، در طول سه ماه در خصوص گروه آزمایشی اجرا گردید، بعد از اتمام جلسات بلافاصله پس‌آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. مجدداً بعد از گذشت سه ماه پیگیری صورت گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های از تحلیل کوواریانس و آزمون تی زوجی استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌ها در سه مرحله اجرای آزمون، با 95% اطمینان اثر بخشی آموزش سبک زندگی سالم بر اضطراب مرگ سالمندان را تأیید کرد.
نتیجه‌گیری: از آن‌جایی که پیری فرآیندی است که متوقّف نمی‌شود، تنها با داشتن زندگی سالم و مراقبت‌های ویژه، می‌‌توان این دوران را به دورانی مطلوب و لذتبخش توأم با سلامتی تبدیل کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of a healthy lifestyle based on the World Health Model on death anxiety among elderly people of Ilam

نویسندگان [English]

  • Maryam Shahbazi
  • Mahmoud Golzari
  • Ahmad Borjali

چکیده [English]

Background and Purpose: Considering the decrease in biological processes and the increase in the quality and quantity of stress among elderly people, facing death is inevitable and the anxiety associated with it plays an important role in creation of mental disorders. The purpose of the following research is to study the effect of Healthy Life Style Training based on the World Health Model on the death anxiety among elderly people.
Materials and Methods: The population of this research includes all the elderlies in Ilam who live in nursing houses, comprehensive nursing rehabilitation centers and the national welfare organization sponsored institutions in 1392. Samples of the research include 30 of the population who were chosen through multistage random sampling. Templar's Death Anxiety questionnaires were used as an assessing tool in this research. Both groups were given pretests before the training. Then the experimental group was trained for 12 sessions, each session lasting about 45 minutes, during three months. Right away after finishing the training sessions, both groups were given post-tests. A follow-up stage was performed again 3 months later. Covariance analysis and dependent group T-test were used to analyze the data.
Results: The result regarding 3 stages by 95% of confidence confirms the efficiency of the Healthy Life Style Training on the Death Anxiety among elderly people.
Conclusion: Considering the fact that getting old is inevitable, having a healthy lifestyle and intensive care can help in case of having a more enjoyable life time with health and optimal rotation period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • healthy lifestyle
  • anxiety
  • Death
  • elderly