نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: رشد روزافزون جمعیت سالمندی و افزایش نیازهای بهداشتی آنان در کشورهای درحال توسعه، امری انکارناپذیر است. ازطرفی محیط زندگی سالمندان، عاملی تأثیرگذار در سلامت آنان محسوب می‌شود. لذا این مطالعه با هدف «بررسی وضعیت سلامت ساکنان سرای سالمندان سبزواردرسال 1393» انجام شد.
موادّ و روش ها: در این مطالعه‌ی توصیفی ـ مقطعی، 171 نفر از سالمندان ساکن در سرای سالمندان پدر و مادر سبزوار به روش سرشماری به مطالعه واردشدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی‌ 27 سوالی بود که روایی و پایایی آن تایید و ازطریق مصاحبه و معاینه تکمیل گردیده‌است. داده-های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS16 و آمار توصیفی تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان‌داد 1/90 درصد از سالمندان از دردهای مفصلی رنج می‌بردند. 6/83 درصد از آنان مشکلات خواب، 62 درصد دلشوره و استرس، 8/74 درصد مشکلات دهان و دندان، 5/79 درصد مشکلات بینایی، 1/28 درصد مشکلات شنوایی، 9/76 درصد اختلال حافظه و 7/56 درصد سابقه‌ی سقوط داشتند. 7/52 درصد از سالمندان مشکلات دستگاه ادراری و 7/45 درصد یبوست داشتند. 5/79 درصد از افراد، دچار مشکلات پا داشتند که 7/56 درصد آنان با خشکی پا مواجه بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به افزایش جمعیت سالمندان و آسیب‌پذیری این قشر جامعه، توجه ویژه به بیماری‌های شایع در آنها می‌تواند در ارایه‌ی برنامه‌های فرهنگی و بهداشتی مناسب موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of elderly\'s health status living in nursing home in Sabzevar -1393

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Golmahi
  • Arefeh Poortaleb
  • Ehsan Saffari
  • Somayyeh Salehabadi
  • Marjan Vojdani
  • Arash Shirdel
  • Fatemeh Ehtemam

چکیده [English]

Background: this is undeniable that elderly population and their health needs are on the increase in developing countries. On the other hand, living environment is a contributing factor in their health status. The aim of the study was the evaluation of elderly's health status living in nursing homes in Sabzevar -2014.
Materials and Methods: In this cross-sectional study, 171 elderly people living in nursing home in Sabzevar were selected using census method. Data were gatherers by means of a questionnaire (27 questions) through interview and then analyzed by SPSS 16 and descriptive statistics.
Results: The results showed that 90/1% of elderly suffer from joint pain. 83/6% of their had sleep problems, 62% anxiety and stress, 74/8% dental conditions, 79/5% vision problems, 28/1% hearing problems, 76/9% memory impairment, 56/7% history of collapsed.also, the percentage of urinary tract problems and constipation was 52/7% and 45/7%, respectively. 79/5% of people suffered from foot problems in which 56/7% of them had dry feet.
Conclusion: Due to the increasing elderly population, as a vulnerable group, this is essential to pay attention to them spatially in terms of some common disease. This can be an effective strategy to present some health and cultural programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elderly
  • Health
  • sabzevar