نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بهبود کیفیّت زندگی از اوّلویّت‌های بهداشتی در قشرهای کارآمد و فعّال می باشد. شناخت عوامل مؤثّر در آن در سال های اخیر مورد توجّه قرارگرفته است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط جهت گیری مذهبی و کیفیّت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد.
مواد و روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی (همبستگی) بود. 98 دانشجوی در حال تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی قم به صورت تصادفی انتخاب شدند. داده ها به کمک پرسشنامه جهت گیری مذهبی و پرسشنامه کیفیّت زندگی جمع آور ی و به کمک آزمون های تی،آنالیزواریانس و پیرسون در محیط نرم افزار آماری 16SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج: میانگین و انحراف معیار نمرات جهت گیری مذهبی 46/14± 95/194و کیفیّت زندگی 05/47 ± 67/524 بود. بین جهت گیری مذهبی با کیفیّت زندگی در دانشجویان رابطه معنی دار آماری وجود نداشته است ( 05/0

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between religious orientation and students’ quality of life at medical sciences university of Qom

نویسندگان [English]

  • Shabanali Khansanami
  • Zahra Abedini
  • Marziyeh Shahsiah
  • Zahra Taheri kharameh

چکیده [English]

Introduction: Improving competent and active groups’ quality of life level is one of the important health priorities which understanding effective factors have been noticed in the recent years. This study aimed to determine the relationship between religious orientation and students’ quality of life at Qom University of Medical Sciences.
Materials and Methods: This descriptive – analytical study was done on 98 students at Qom University of Medical Sciences using random selection method. The survey data was collected through the religious Orientation Scale and quality of life questionnaire and then was analyzed by means of SPSS 16 software using t-test and Pearson correlation tests.
Results: The mean scores and standard deviations of religious orientation and quality of life were 194/95 ± 14/46 and 524/67 ± 47/05, respectively. There was not observed any significant relationship between religious orientation and quality of life domains of the students, statistically (p>0/05).
Conclusion: obtaining desirable the quality of life and religious orientation scores was a positive finding in this study. Lack of significant relationship between these two components indicates a need for more researches about religious practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious orientation
  • Quality of life
  • student