نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: شناسایی عوامل موثر بر رضایت شغلی، می‌تواند در پیامد و بهره‌وری سازمان و زندگی شخصی فرد و کیفیت ارائه‌ی خدمات پرستاری اثرات مهمی بگذارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهر اصفهان صورت‌گرفت.
موادّ و روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، توصیفی- تحلیلی بوده که درسال 1391 در 100 نفر از پرستاران بیمارستان‌های خصوصی و دولتی شهر اصفهان که به‌روش نمونه‌گیری چندمرحله ای انتخاب شده بودند، انجام‌گرفت. برای جمع‌آوری اطلاعات از یک پرسش‌نامه‌ی دو بخشی استفاده‌شد بخش اول مربوط به اطلاعات دموگرافیکی و بخش دوم، مربوط به رضایت شغلی بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spss نسخه‌ی 11 و آزمون‌های آماری آنالیز واریانس و تی در سطح معناداری 5 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
یافته‌ها: دراین مطالعه، تنها 35% از پرستاران از شغل فعلی خود کاملا راضی بودند. رضایت شغلی پرستاران به‌طور معناداری با پست شغلی(001/0=p)، نوع استخدام(02/0=p) و بخش(001/0=p) رابطه‌داشت.
نتیجه‌گیری: ضروری‌است که مدیران پرستاری بیمارستان‌ها، جهت بهبود رضایت شغلی کارکنان خود عوامل پست شغلی، نوع استخدام و بخش را مورد توجه قرارداده و ازاین‌طریق، برنامه‌ریزی‌هایی درجهت بهبود رضایت شغلی آنها تدوین‌نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors influencing job satisfaction of nurses

نویسندگان [English]

  • Mehdi Karimi Babokani
  • Mojtaba Keikha
  • Hossein Mirzaee
  • Hamid Salehinia

چکیده [English]

Background: Identification of factors that influence job satisfaction can impact the efficiency and quality of nursing services and personal life. Therefore, this study was aimed to investigate factors affecting job satisfaction of nurses in Isfahan hospitals
Materials & Methods: this study is cross – sectional and was conducted in 2013 on 100 nurses in private and public hospitals of Isfahan, which were selected by multistage sampling method. A two-part questionnaire was used to collect data: the first part was comprised from the demographic information and the second part was related to job satisfaction. Data analyzed by spss version 11, ANOVA and t-test at The significance level of 5% .
Results: In this study, only 35% of nurses were satisfied with their current job. Job satisfaction was significantly related with job position (p=0.001), type of employment (p=0.02) and sector of hospital (p=0.001).
Conclusion: It is essential for nurses managers to consider job position, type of employment and sector of hospital for improving the job satisfaction of their staff and, in this way, they can develop some plans to improve job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • risk factors
  • Job Satisfaction
  • Nurse