نویسندگان

چکیده

زمینه‌ و ‌هدف: اختلالات اندام های فوقانی یکی از شایع ترین آسیب های شغلی می باشد که به دنبال مواجهه طولانی مدّت با عوامل ارگونومیکی از جمله فعّالیّت های تکراری بروز می کنند. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اختلالات اندام های فوقانی کارگران خطوط مونتاژ با استفاده از روش مجری ایمنی و بهداشت (HSE) و بررسی همبستگی آن با احساس درد در یک شرکت کنترل گاز بوده‌است.
مواد‌ و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع مقطعی و تحلیلی می باشد که برروی جامعه 40 نفری مونتاژکاران انجام شد. اختلالات اندام های فوقانی ابتدا از دو پرسشنامه ریسک فاکتور و ارزیابی دقیق HSE بررسی گردید. سپس میزان احساس درد کارگران در اندام های بدن با روش مقیاس کمّی‌ نقشه‌ بدن ارزیابی گردید. داده های جمع آوری شده با نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 16تجزیه و تحلیل گردید.
یافته‌ها: فراوانی ریسک فاکتورهای مربوط به فعّالیّت تکراری، نامناسب بودن پوسچر بازو و شانه، سر و گردن و دست و مچ دست به ترتیب برابر با 5/92%، 5/72%،50% و 45% بود. ارتباط بین سابقه‌ کاری و جنسیّت افراد با اختلالات اندام‌ های فوقانی معنی‌دار بوده‌است (P-Value به ترتیب برابر با 022/0 و 001/0). بین پوسچرشانه، پوسچردست و همچنین حرکات تکراری با احساس درد در شانه و دست همبستگی معنی داری وجود داشت(R به ترتیب برابر با 62/0،67/0، 74/0و 72/0).
نتیجه‌گیری: شیوع اختلالات اندام های فوقانی در مونتاژکاران مورد مطالعه بالاست. با توجّه به پایین بودن سن و سابقه کاری کارگران پیش بینی می شود در آینده ای نه چندان دور، شدت علایم اختلالات اندام های فوقانی افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the upper limb disorders among assembly workers, using Health and Safety Executive method, and it\'s correlation with sense of pain

نویسندگان [English]

  • Samira Rahimnejad
  • Majid Motamedzadeh
  • Razzagh Rahimpoor

چکیده [English]

Background and purpose: The Upper Limb Disorders (ULDs) are the most prevalent types of occupational injuries, which appear following long exposure to ergonomics factors with specific repetition. The present study was aimed at assessing the upper limb disorders among assembly lines workers using Health and Safety Executive (HSE) method and and also evaluating it's correlation with sense of pain in gas control company of Iran.
Material and Methods: This cross sectional analytical study was carried out on 40 assembly workers. In order to evaluate the ULDs, study was began by using Risk Factor and accurate assessment HSE questionnaires, then thequantitative indicator Body Map was used for measuring workers pain sense. The collected data was analyzed by SPSS16.
Results: The measured quantities of risk factor of repetition, working postures arm and shoulder, head and neck and fingers, hand and wrist were 92.5%, 72.5%, 50.0% and 45.0% respectively. Work history and gender were significantly related with most disorders (P-Value= 0.022 and 0.001 respectively). The best correlation coefficient was between postures arm and shoulder, postures hand and wrist, repetition with hand and shoulder pain level(R= 0.62, 0.67, 0.74 and 0.72 respectively).
Conclusion: Prevalence of the ULDs among assembly workers was high. Considering the low age and work history level of workers, an increase in ULDs signs intensity is predicted in the not too distant future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Upper Limb Disorders
  • Health and Safety Executive method
  • Quantitative indicator Body Map
  • Assembly