نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بیمارستان‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین واحد عملیاتی نظام بهداشت ودرمان از اهمیتی خاص برخوردارند. میزان کارایی می‌تواند معیاری برای سنجش عملکرد و بهره‌وری مصرف منابع در بیمارستان‌ها باشد. هدف این پژوهش، تعیین کارایی فنی بیمارستان‌های عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم است.
مواد و روش‌ها :این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی ـ تحلیلی است. در این پژوهش برای تعیین کارایی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی قم که شامل 6 بیمارستان آموزشی ـ درمانیو 2 بیمارستان عمومی است، از روش تحلیل فراگیر داده‌ها استفاده‌گردیده و اطلاعات و آمارمربوط به مدارک پزشکی بیمارستان‌ها، پس از جمع‌آوری، با بهره‌گیری از نرم‌افزارDeap2، پردازش و برای نیل به اهداف پژوهش استفاده-شده‌است.
یافته‌ها:متوسط نمره‌ی کارایی فنی بیمارستان‌های مورد مطالعه در سال‌های 1389 و 1390، حدود 717/0 و 751/0 برآورد گردیده‌است. باتوجه به نمره‌ی کارایی فنی بیمارستان‌های مورد مطالعه در سال 1390، یک بیمارستان دارایی کارایی 1، سه بیمارستان دارای کارایی بین 1- 8/0و چهار بیمارستان زیر 8/0 هستند. در سال 1389 نیز یک بیمارستان نمره‌ی 1، دو بیمارستان نمره‌ی بین1- 8/0 و مابقی بیمارستان‌ها دارای نمره‌ی کارایی زیر 8/0 هستند.
نتیجه‌گیری:بیمارستان‌های مورد مطالعه برای رسیدن به حداکثر کارایی باید به تعداد نهاده‌های مازاد خود، از مقادیر اولیه‌ی نهاده‌ها کم نمایند تا به سطح کارایی مطلوب دست‌یابند.زیرا در سال‌های89 و90 به‌ترتیب با 71% و 75% از منابع خود، می‌توانستند به همان سطح ستانده‌های فعلی دست‌یابند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The estimation of technical efficiency of public hospitals in Qom using Data Envelopment Analysis approach

نویسندگان [English]

  • Mohsen Barooni
  • Ahmad Rahbar
  • Ali Abzareh
  • Hadi Hami Parsa

چکیده [English]

Background and purpose: Hospitals as the largest and most costly units in health care systems play a special role. The rate of their efficiency can be considered as a criterion for the measurement of performance and productivity of resource consumption in hospitals. The purpose of this study is to determine the technical efficiency of public hospitals of Qom University of medical sciences.
Materials and Methods: This study is a descriptive – analytic study. In this research, for determining the efficiency of Qom University of Medical sciences which includes six teaching hospitals and two public hospitals, Data Envelopment Analysis (DEA)method used. Data and relevant Statistics were collected from medical record ward of those hospitals and were processed by Deap2 software to achieve the objectives of the research.
Results: The average technical efficiency score in 2011 and 2012 was estimated 0.717 and 0.751. With regard to technical efficiency score in 2012,the efficiency score of one hospital was 1 and three hospitals were between 1 – 0.8 and four hospitals were less than 0.8 .But in 2011 one hospital had the efficiency score of 1 and two hospitals had between 1-0.8 and other hospitals had less than 0.8.
Conclusions: The studied hospitals for achieving the maximum efficiency should reduce the number of extra product factors from initial product factors to achieve desired efficiency level. Because in 2011 and 2012, with the efficiency of %71 and %75 of their resources, respectively, could achieve the same output level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical efficiency
  • Hospital
  • Data envelopment analysis