نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: آنزیم‌های سیتوکرومی نقش بسیار مهمی در متابولیسم دارو‌ها دارند. بیش از 96 درصد این آنزیم‌ها در کبد وجود دارند. لذا، اندازه‌گیریپروتیینمیکرزوم‌هاجهت مشخص نمودن توانایی کبددرمتابولیسم داروها و تعیین پارامترهای فارماکوکینتیک مؤثّر خواهد بود. در این مطالعه بعد از تهیه میکروزوم، میزان پروتیین آنها در نمونه‌های کبدی انسان مورد اندازه‌گیری قرار گرفت.
مواد و روش‌ها:در این مطالعه مشاهد ه ای 18 نمونه بافت کبدی سالم از بیماران تحت جراحی کبدی به صورت غیر تصادفی و در دسترس تهیه شد. این نمونه‌ها دربافر فسفات پتاسیم خرد گردیده و طی چندین مرحله سانتریفوژ، رسوب میکروزومی استخراج شد. سپس مقدار پروتیین تام میکروزمی با روش لوری اندازه‌گیری گردید.داده های بدست آمدهمورد تجزیه و تحلیل روش های آمار توصیفی قرار گرفتند.
یافته‌ها:نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مقدار پروتیین تام در نمونه های کبد بین 1/14 تا 2/27 میلی گرم بر هر گرم از کبد متفاوت است. میانگین پروتیین تام درنمونه‌های مورد آزمایش حدّود77/3 ±24/20 میلی گرم بر هر گرم است. لازم به ذکر است این نتایج برای اوّلین باردرایران گزارش می‌گردد.
نتیجه‌گیری: آگاهی از مقدار پروتیین میکروزوم‌های کبدی نقش بسیار مهمی در رابطه با توانایی کبدنژاد ایرانی از حیث متابولیسم داروها دارد. لذا، این پروژه اطّلاعات ارزشمندی در اختیار محقّقین قرار می‌دهد. مقدار پروتیین موجود در میکروزوم‌های کبدی در این منطقه نسبت به سایر گزارش های بین المللی پایین می باشد. این پدیده، می‌تواند زنگ خطری برای پزشکان بالینی از حیث کنترل دوز تجویز داروها به لحاظ توانایی پایین کبد در متابولیسم دارو و نهایتاً امکان بروز مسمومیّت دارویی، باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preparing Microsom and Measuring it\'s Protein in human liver samples

نویسندگان [English]

  • Amir Heidari
  • Tahmineh Peirouvi
  • Azam Akbari
  • Rahim Mahmoudloo

چکیده [English]

Background and purpose: In human cytochrome P450 (CYP), enzymes are responsible for the oxidative metabolism of many medicines. The greatest metabolism proportions are carried out by enzymes that are found in the liver. CYPs are located in the microsomes. For these reasons preparation of microsomes and measurement of their protein are very important to determine the potency of liver for metabolic elimination of drugs in humans. The aim of this project was to extract microsmes and determine levels of microsomal protein in human tissue.
Methods: Eighteen biopsies of human liver were obtained with their consents from patients undergoing surgery. Liver samples were finely chopped and homogenized in the buffer. Liver homogenate was centrifuged in different steps to yield a microsomal pellet. Then content of total protein was determined according to Lowry method. Data were analyzed according to descriptive statistics method.
Results: The value of MPPGL (microsomal protein per gram of liver) ranged from14.1 to 27.2 mg per gram of liver (mean 20.24±3.77).
Conclusion: The values of MPPGL in this project were reported for the first time in Iran. The mean value of MPPGL in this project is lower than others studies. These results in this area, will aid the physicians to improve the level of safety of prescription of the medicines. Many doctors are unaware of the possible risks for patients whom have exposed by being treated with drugs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microsome
  • Protein
  • Liver
  • Human