نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بیماری کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) شایع‌ترین نوع بیماری کبدی است. چاقی یک عامل پیشگویی‌کننده برای خطر ابتلا به این بیماری در جوامع عمومی محسوب می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی شاخص‌های تن‌سنجی در افراد مبتلا به کبد چرب غیرالکلی و مقایسه آن با گروه سالم می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع مورد-شاهدی بوده که بر روی 94 فرد بیمار مبتلا به NAFLD (کبد چرب) و 100 فرد سالم انجام شد. قد، وزن، شاخص توده بدن (BMI) و نسبت دور کمر به دور باسن (WHR) در کلیّه افراد مورد مطالعه اندازه‌گیری شدند. آنالیز آماری با استفاده از آزمون تی و مدل رگرسیون لوجستیک انجام شد. 05/0>P به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: میانگین سنّ بیماران 12±43 سال و در گروه کنترل 4/12±3/41 بود. اختلاف آماری معنی‌داری در میانگین وزن، BMI، دور کمر و دور باسن بین دو گروه کنترل و بیمار مشاهده شد. میانگین BMI در افراد مبتلا به NAFLD و سالم به ترتیب 4/5±6/28 و 5/4±2/25 برآورد شد. نتایج نشان داد که ارتباط آماری معنی‌داری بین اضافه وزن (30< BMI ≥ 25)، چاقی (30≤BMI) و خطر ابتلا به NAFLD وجود دارد (001/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study of anthropometric parameters in non-alcoholic fatty liver disease patients and healthy subjects

نویسندگان [English]

  • Mejrnoosh Safarpor
  • Leila Kohan
  • Abdolhossein Porkhajeh

چکیده [English]

Background & Objectives: Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most common liver disease and obesity is a predictor of NAFLD risk in the general population. The purpose of this study was to examine the relationship between anthropometric parameters and obesity in NAFLD patients and comparison with healthy peoples.
Materials & Methods: This case-control study was carried out on 94 patients with NAFLD and 100 healthy individuals. Body mass index (BMI) and waist to hip ratio (WHR) were measured in all participants. The Statistical analysis was performed using t-test and logistic regression model and P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatty Liver
  • Obesity
  • Anthropometric parameters