نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: مسأله خودکشی درزمره آسیب های اجتماعی وبهداشتی است . بررسی‌های اپیدمیولوژیک خودکشی می تواند زمینه را برای اقدامات مؤثّر پیشگیرانه فراهم آورد. این پژوهش با هدف بررسی اپیدمیولوزی اقدام کنندگان به خودکشی درمراجعین به بیمارستان‌های شهرستان سبزوار درسال 1389 انجام شده است.
مواد وروش کار: این پژوهش از نوع توصیفی – مقطعی بوده است . برای گرد آوری اطّلاعات مورد نیاز از پرونده بیماران استفاده شده است . برای تجزیه وتحلیل داده های از روش‌های آماری توصیفی استفاده شد که با بهره گیری ازنرم افزار SPSS 16 داده ها آنالیزگردید.
یافته ها: دراین پژوهش شیوع اقدام به خودکشی 1 در هزار محاسبه گردیده است . طی یک سال 471 مورد اقدام به خودکشی در شهرستان سبزوار ثبت گردید.305مورد در گروه سنّی 15 تا 24 ساله بوده که بیشترین میزان شیوع موارد را تشکیل داده است. تعدادموارد زنان دراین پژوهش 288 نفربوده که61 درصد موارد را تشکیل می‌دهد. مجرّدها 289 مورد که 4/61 درصد می‌باشد. بیشترین موارد اقدام به خودکشی درمیان مشاغل زنان خانه دار با فراوانی 125 مورد بوده که 5/26 درصد را شامل می‌شود.
نتیجه گیری:میزان شیوع اقدام به خودکشی درشهرستان سبزوار1در هزار برآورد شد. بر اساس برنامه نظام ثبت خودکشی وزارت بهداشت سبزوار جزو شهرستان های باخطرمتوسّط از نظرمیزان شیوع اقدام به خودکشی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Epidemiology of Commit Suicide in Sabzevar (2010- 201)

نویسندگان [English]

  • Zahra Nava Noorafshar
  • Mohsen Kooshan

چکیده [English]

Introduction: Suicide is one of the social and health problems. Epidemiological studies of suicide can provide the basis for effective preventive actions. The present study has conducted with the aim of epidemiological investigation of people who commit suicide among people who refer to Sabzevar hospitals in 2010.
Material and Methods: This study has been a cross-sectional study. Documents of patients have been used for gathering required data. Descriptive statistics were used for data analysis.
Findings: In this study, the prevalence of attempted suicide, has been calculated 1 per thousand. During a year, 471 cases of attempted suicide was recorded in the city of Sabzevar. 305 cases were in the age group of 15 to 24 years old which have been formed the highest prevalence of cases. In this study, women were 288 cases that make 61% of cases. Singles were 289 that make 61/4 % of cases. Most cases of committing suicide have been among housewives with 125 cases that include 26/5 % of cases
Conclusion: The prevalence of committing suicide in the Sabzevar city was calculated 1 per thousand. According to the suicide recording system of health ministry, Sabzevar with regard to committing suicide prevalence, is one of the cities with moderate risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epidemiology
  • Suicide
  • commit suicide