نویسندگان

چکیده

هدف: این مطالعه برای ارایه وضعیّت تأثیر شروع تغذیه تکمیلی بر روند رشد در کودکان زیر یک سال سبزوار و به منظور جهت دهی به سیاستگزاری بهداشتی منطقه انجام شد.
روش کار: روش بررسی، مقطعی می باشد . 400 نمونه به روش طبقه بندی مبتنی بر حجم نمونه ، از مراکز بهداشتی درمانی انتخاب گردید. معیار ورود به مطالعه، شروع تغذیه تکمیلی کودک در هنگام ارزیابی، به مدّت حدّاقل یک ماه بود. یافته ها در دو مقطع قبل و بعد از شروع تغذیه تکمیلی از طریق بررسی اطّلاعات پرونده خانوار، تکمیل پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون مک نمار و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد .
یافته ها: در 75/80%، سنّ شروع تغذیه تکمیلی بالای 6 ماهگی بود. روند مطلوب رشد قبل از شروع تغذیه تکمیلی 87% و بعد از آن 3/81% بود. بین روند رشد قبل و بعد از شروع تغذیه تکمیلی ارتباط آماری معنی دار وجود داشت (001/0P< و 595/0r=). بین شیردهی و روند رشد قبل از شروع تغذیه تکمیلی ارتباط معنی داری مشاهده گردید (021/0P= و 115/0r=). آزمون مک نمار به طور مستقل، بین جنسیّت کودک، شغل پدر و تحصیلات مادر با روند رشد ، قبل و بعد از شروع تغذیه تکمیلی ارتباط آماری معنی دار نشان داد (001/0P< ). در سایر موارد ارتباط معنی دار آماری مشاهده نگردید.
نتیجه گیری: شروع تغذیه تکمیلی می تواند به عنوان یک عامل بالقوّه مثبت (595/0r=) در روند مطلوب رشد کودک تأثیرگذار باشد؛ ولی، متغیّرهایی مانند جنس کودک ، شغل پدر و سطح تحصیلات مادر ، این وضعیّت را به صورت مستقل مورد تأثیر قرار می دهند که در فرآیند مشاوره تغذیه باید به آنها دقت نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of growth process before and after starting supplementary nutrition in children under age of one year old refering to health care centers in Sabzevar in 2013

نویسندگان [English]

  • Effat Maskani
  • Hasan Abdollahzadeh
  • Batool Kalate Meimari
  • Farzaneh Saadattalab

چکیده [English]

Background: This study was done for offering an effective situation of starting supplementary of growth process for children under the age of one year old in Sabzevar and also to direct the heath policy procedure in the area.
Material & Method: 400 samples using classification procedure based on volume of sample from health centers were chosen. The criteria for entering the study was that supplementary nutrition during evaluation was at least for one month. The data was gathered in two sections, before and after starting supplementary nutrition through checking the information of family record, quetionnaire and interview. For analysing the data, MecNemar test and correlation of Pierson were used.
Results: The age of staring supplementary nutrition in %80/75 was above six months. Desirable growth process before and after supplementary nutrition were %87 and %81/03, respectively. There was a significant statistical relationship between these two trends (p‹0.001 & r=0.595). And also there was a significant relationship between breastfeeding and growth process before starting supplementary nutrition (p=0.04 & r=0.115). MecNemar Test independently showed a statistically significant relationship between child sex, paternal occupation and maternal education level, before and after supplementary nutrition (p‹o.oo1). Although, this kind of relationship was not detected in the other cases.
Conclusion: Starting supplementary nutrition can be potentially a positive factor in desirable growth process(r=0.595), but other variables such as; child’s sex, father’s job and educational level of mother can impact on this situation, independently which must be observed in the process of nutritional consultation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplementary nutrition
  • growth process
  • child under one year old