نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: فشار خون بالا به علّت همراهی با بیماری های ایسکمیک قلبی و عروق مغزی، مشکل بهداشتی- درمانی درتمام جوامع می باشد. با افزایش شاخص توده بدنی و اضافه وزن احتمال بروز فشارخون بالا افزایش می یابد. این مطالعه به منظور بررسی رابطه بین فشارخون بالا با چاقی( شاخص توده بدنی افز ایش یافته) انجام گردید.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی-مقطعی بود.400 نفر از مراجعه کنندگان30 تا 60 ساله درمانگاه شهید مطهری مرودشت در سال 1391به طور تصادفی انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. تمامی ارزیابی ها توسّط دو پرستار آموزش دیده از طریق مصاحبه و ارزیابی انجام گردید. در این مطالعه فشارخون توسّط دستگاه فشارسنج جیوه ای Nova Riester با دقّت 10 میلی متر جیوه، وزن با ترازوی Beurer با دقتgr 100 و قد با متر نواری اندازه گیری می شد. تمامی اطّلاعات به دست آمده توسّط نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 18 (version 18, SPSS Inc., Chicago, IL) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها : 46/20% از زنان و 04/19% مردان فشار خون سیستولیک بالای 140 داشتند. 35/9% زنان و 25/11% مردان فشارخون دیاستولیک بالای 90 داشتند. 69/42% از زنان و 76/33% از مردان شاخص توده بدنی بالای 30 داشتند. ارتباط معناداری میان شاخص توده بدنی افزایش یافته و فشارخون بالا وجود دارد (001/0p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of Relationship between Hypertension and High Body Mass Index in 30-60-Year Population of Shahid Motahary Hospital, Marvdasht in 1391

نویسندگان [English]

  • Reihaneh Askary kachoosangy
  • Elaheh Habibi
  • Leila Hosseini

چکیده [English]

Background and goal: High blood pressure (BP) is a health problem in all societies because of the association with ischemic heart diseases and cerebrovascular diseases. With increasing BMI and overweight, increases the risk of high blood pressure. This study was conducted to investigate the relationship between hypertension and obesity (increased Body Mass Index).
Materials and Method: This study was a cross- sectional one. 400 people of 30-60 years old which referred to Shahid Motahary clinic of Marvdasht in 1391, were randomly selected and evaluated. All evaluations were done by two trained nurses through interview and physical examination. In this study, the BP was measured by Nova Riester mercury sphygmomanometer with 10 mmHg accuracy, and the weight was measured by Beurer scale with 100gr accuracy, and height was measured with a tape measure. All data were analyzed by SPSS version 18 (version 18, SPSS Inc., Chicago, IL).
Findings: 20.46% of women and 19.40% of men had systolic blood pressure upper than 140. 9.35% of women and 11.25% of men had diastolic blood pressure upper than 90. 42.69% of women and 33.76% of men had BMI upper than 30. There is a significant relation between increased MBI and high blood pressure (p< 0.001).
Conclusion: There is a significant relationship between overweight and obesity with hypertension in growing Iranian middle-aged population. Maintenance of normal weight and BMI are recommended as the primary prevention priorities of hypertension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • B.M.I
  • Systolic blood pressure
  • Diastolic blood pressure