نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: یکی از شایع‌ترین دلایلی که فرد را وادار به مراجعه به پزشک می‌کند، احساس درد است. با توجه به تأثیر بتاـاندورفین در کاهش درد، هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر سطح سرمی بتاـاندورفین بر تعدیل شاخص‌های درد متعاقب هشت هفته تمرین هوازی می-باشد.
مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر از نوع کارآزمائی بالینی است. نمونه شامل 22 آزمودنی دختر دارای دیسمنوره متوسط تا شدید می‌باشد که به طور تصادفی به دو گروه کنترل (10نفر) و تمرین ورزشی (12نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرین هوازی شامل فعالیت ایروبیک با شدت 75-60 درصد ضربان قلب بیشینه، به مدت 24 جلسه تمرینی (سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 60-45 دقیقه) بود. قبل و بعد از مداخله تمرینی سطح سرمی بتاـاندورفین اندازه‌گیری شد. از آزمون تی-استودنت همبسته و مستقل برای بررسی تغییرات دورن گروهی و بین گروهی بتاـاندورفین و از آزمون همبستگی پیرسون جهت برآورد رابطه متغیرهای تحقیق استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که مداخله تمرین ورزشی باعث افزایش معنی‌دار سطح سرمی بتاـاندورفین شد. هم‌چنین بین سطح سرمی بتاـاندورفین با شاخص‌های شدت و ادراک درد رابطه منفی معنی‌داری وجود دارد اما رابطه معنی‌داری با مدت درد مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: به طور کلی، به نظر می‌رسد که افزایش سطوح بتاـاندورفین که در پی انجام تمرینات ورزشی ایجاد گردیده در بی‌دردی و کاهش شاخص‌های درد ناشی از دیسمنوره نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Beta- Endorphin Serum Level on Amendment of Dysmenorrhea Factors after Eight Weeks

نویسندگان [English]

  • Fahimeh saadat Jamali
  • Mahtab Moazemi
  • Nahid Bijeh
  • Homan Kamranian

چکیده [English]

Background and aim: Pain is one of the most common reasons that oblige people to refer to a doctor. With regard to beta-endorphin effect on pain reduction, the aim of this study is investigation of the effect of beta -endorphin serum level on amendment of dysmenorrhea factors after eight weeks aerobic exercise.
Materials and Methods: This is a Clinical Trial. The sample included 22 subjects with moderate to severe dysmenorrhea, which randomly divided to two control group (n=10) and exercise group (n=12). Aerobic exercise program included aerobic activity with severity of 60-75% of maximum heart rate for 24 sessions (three sessions per week, each session lasting 45-60 minutes). Serum level of beta-endorphin was measured before and after the exercise intervention. Dependent and independent student t-test was used to investigate the intragroup and intergroup differences of beta-endorphin. Pearson correlation test was used to estimate the relation of variables of study.
Results: Findings of study showed that exercise intervention made a significant increasing on the serum level of beta-endorphin. Also there is a significant negative relationship between serum level of beta-endorphin and intensity and perception of pain. But any significant relation with duration of pain was not observed.
Conclusion: In general, it seems that increasing of beta-endorphin levels, which was created following the exercise, can have a role in analgesia and reduction of the indicators of dysmenorrhea pain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beta
  • endorphin
  • Dysmenorrhea
  • Menstrual pain