نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به شیوع روزافزون اختلالات روانی در تمامی گروه‌های سنّی ازجمله سالمندان ، پرداختن به مسأله‌ی سلامت روان سالمندان و به‌ویژه افسردگی آنان امری مهم است. ازاین رو، وجود ابزارهای غربال‌گری جهت تشخیص به‌موقع افسردگی ضروری‌می‌باشد. هدف اصلی این مطالعه، اعتباریابی و پایایی‌سنجی نسخه‌ی دوم پرسش‌نامه‌ی افسردگی بک می باشد.
موادّ و روش‌ها: نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی افسردگی بک با روش Forward-Backward آماده‌گردید. سپس233نفر از سالمندان منطقه‌ی 1 شهر قم به‌طور تصادفی انتخاب‌شدند. ابزارهای مورد استفاده، شامل پرسش‌نامه‌های اطلاعات دموگرافیک، افسردگی بک به‌منظور بررسی روایی و پایایی آن و همچنین پرسش‌نامه‌ی GHQ-28 به‌منظور محاسبه‌ی همبستگی آن باGHQ-28 بود. برای سنجش پایایی پس از یک هفته، پرسش‌نامه‌‌ی بک مجدداً در اختیار آزمودنی‌های قرارگرفت. سپس داده‌ها با کمک نرم‌افزار SPSS-18 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
یافته‌ها:. ضریب همبستگی درون طبقه‌ای 81/0 محاسبه شد.ثبات داخلی آزمون نیز از روش آلفای کرونباخ و تنصیف به ترتیب 93/0و 64/0 به دست آمد. در بررسی روایی همگرا، پرسشنامه بک نیز از طریق سنجش همبستگی آن با نمره کل GHQ-28 و نیز با چهار سازه آن تعیین شد که همبستگی پرسشنامه بک با کل نمره GHQ-28، 8/0 به دست آمد.
نتیجه‌گیری: نسخه‌ی دوم پرسش‌نامه‌ی افسردگی بک جهت پژوهش در جمعیت‌های سالمندان به‌ویژه در مناطق شهری از روایی و پایایی مطلوبی برخورداراست. مطالعات دیگر جهت تعیین نقطه‌ی برش مطلوب این پرسش‌نامه ضروری به‌نظرمی‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validity and reliability Beck Depression Inventory-II among the Iranian elderly Population

نویسندگان [English]

 • Rozgar Hamidi
 • Zohreh Fekrizadeh
 • Mojtaba Azadbakht
 • Gholamreza Garmaroudi
 • Parisa Taheri Tanjani
 • Shadi Fathizadeh
 • Elham Ghisvandi

چکیده [English]

Background: because of a dramatic rise in mental disorders among all age groups such as elderly, paying attention to the elderly mental health and identifying their mental disorders such as depression and dementia is really essential. Thus, there is a need to valid screening measures for common conditions in aged population. This study aimed to evaluate the diagnostic validity of the Beck Depression Inventory-II (BDI-II) in the elderly.
Materials and Methods: in the first, Persian version of BDI-II was prepared using Forward-Backward method. After this, the BDI-II and General Health Questionnaire (GHQ-28) were administered to 233 subjects over the age of 60 selected by stratified random sampling in Qom City, Iran. The BDI and GHQ-28 were examined at about a two-month interval. Twenty-four elder were withdrawn during the retest of BDI-II, so that the retest conducts to 209 subjects. Finally, data was analyzed via SPSS-18.
Results: 12.9% of study population had major depression; %24/9 and% 45/1 of were rated as middle a mild depression, respectively. The BDI showed significant positive internal consistency (Alpha=0.92) and test–retest reliability (r=0.64), Intra-class Correlation Coefficient (ICC=0.81), convergent validity with GHQ-28(n-209) was significantly positive(r=0.80)
Conclusion this study indicated that the Iranian version of the BDI-II is valid, reliable and appropriate instrument for screening depression in elderly.

کلیدواژه‌ها [English]

 • validity and reliability
 • Beck Depression Inventory
 • II
 • elderly