نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: تحقیقات نشان داده‌اند که تمرین ورزشی عامل نروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) و عامل نروتروفیک مشتق از سلول گلیال (GDNF) را افزایش ‌می‌دهند. همچنین، پراکسید هیدروژن (2O2H) و عامل نکروزیس تومور آلفا (TNF-α) در حالت in vitro محتوای پروتئینی BDNF و GDNF را افزایش ‌می‌دهند. با وجود این، اطلاعات کافی در مورد اثر تعاملی تمرینات شدید ورزشی، 2O2H و TNF-α روی نروتروفین‌ها وجود ندارد. از این ‌رو، در تحقیق حاضر اثر تمرین تناوبی شدید روی محتوای BDNF، GDNF، 2O2H و TNF-α در مغز موش‌های صحرایی آلبینو ویستار بررسی‌گردید.
موادّ و روش‌‌ها: شانزده سر موش صحرایی نر به دو گروه تمرین تناوبی شدید و کنترل تقسیم شدند. تمرین تناوبی شدید برای 6 هفته و با شدت 95 تا 100 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی روی نوارگردان انجام‌ شد. محتوای BDNF، GDNF و TNF-α به ‌روش ساندویچ الایزا و غلظت 2O2H به ‌روش اسی‌کالیمتریک توسط کیت‌های تجاری اندازه‌گیری ‌شدند. داده‌ها با استفاده از آزمون تی مستقل درسطح 05/0≥p به عنوان معناداری آماری ارزیابی‌ شدند.
یافته‌‌ها: تمرین تناوبی شدید سطوح 2O2H (0001/0>p) و TNF-α (0001/0>p) را به ‌ترتیب 75 و 143 درصد افزایش ‌داد که همسو با افزایش 149 و 170 درصدی محتوای BDNF (0001/0>p) و GDNF (0001/0>p) مغز است.
نتیجه‌‌‌گیری: به‌ طور کلی، اجرای جلسات تمرینی به ‌صورت تناوبی با حداکثر توانایی موجب افزایش محتوای BDNF و GDNF بافت مغز موش‌های صحرایی می‌شود و به‌ نظر می‌رسد که 2O2H و TNF-α روی سازگاری نروتروفینی ناشی از تمرین تناوبی شدید نقش داشته -باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of high intensity intermittent trainings on brain-derived neurotrophic factor and glial cell line-derived neurotrophic factor levels in brain of rats

نویسندگان [English]

  • Hossein Taheri Chadorneshin
  • Mohammad Esmaeel Afzalpour
  • Mohsen Foadodini
  • Hossein Abtahi

چکیده [English]

Background: Researches have showed that exercise trainings increase the brain-derived neurotrophic (BDNF) and glial cell-derived neurotrophic factor (GDNF) in the brain. In addition, hydrogen peroxide (H2O2) and tumor necrosis factor alpha (TNFα) increase protein content of BDNF and GDNF in vitro. However, there is insufficient information about the interactive effects of high intensity exercise training, H2O2, and TNFα on neurotrophins. Hence, in the present study, we investigated the effect of high intensity intermittent training on the content of BDNF, GDNF, H2O2 and TNFα in the brain of albino wistar rats.
Materials and methods: Sixteen albino wistar rats divided into control and high intensity intermittent training groups. High intensity intermittent training has carried out for 6 weeks with 95 to 100% of maximum oxygen consumption on treadmill. BDNF, GDNF and TNFα contents have measured by sandwich ELISA method and H2O2 concentration by colorimetric method by commercial kits. Data analyzed using Student’s t-test, and p≤0.05 considered as statistically significant.
Results: High intensity intermittent training resulted in 75 and 143 percent increased in H2O2 (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neurotrophic factors
  • Stress oxidative
  • Pro
  • inflammatory factors
  • Exercise Training