نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: ضعف آگاهی و داشتن باورهای نادرست ممکن است مشکلات بسیاری برای سلامتی مادر و کودک ایجاد‌نماید. بنابراین، تغییر آنها از طریق روش‌های آموزشی مؤثّر ضروری به نظر می‌رسد. لذا، مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیّر بسته‌آموزشی بر آگاهی و باور مادران نخست‌زا نسبت به سبک‌زندگی پس از زایمان انجام‌شد.
مواد و روش‌ها: این کارآزمایی بالینی در تبریز، سال 1392 بر روی220 مادر نخست‌زای بستری در بخش پس از زایمان انجام‌گرفت. نمونه‌ها با روش بلوک‌بندی تصادفی به دو گروه تخصیص داده‌شدند. برای گروه مداخله، آموزش و مشاوره به صورت چهره‌به‌چهره، تلفنی، کتابچه و پیامک ارایه‌شد. گروه کنترل فقط مراقبت‌های روتین بخش را دریافت‌کردند. پرسشنامه‌های آگاهی و باور مرتبط با سبک‌زندگی در روز ترخیص از بیمارستان و 42 روز پس از زایمان تکمیل‌شدند. جهت تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از نرم افزار 18SPSS ، آزمون‌های تی‌مستقل، دقیق‌فیشر، مجذور‌کای، کای‌روند و آنوا استفاده‌گردید. 05/0>p معنی‌دار در‌نظر گرفته‌شد.
یافته‌ها: بین دو گروه از لحاظ مشخصات فردی-اجتماعی و نیز نمره آگاهی و باور سبک‌زندگی قبل از مداخله تفاوت معنی‌دار آماری وجود-نداشت (05/0p) و باور [(2/32 تا 2/25) 7/28] (001/0>p) در گروه آموزش به طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود.
نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر نشان‌دهنده تأثیّر مثبت به کار‌گیری هم‌زمان چند روش آموزشی ساده، ارزان و عملی در ارتقای آگاهی و بهبود باور مادران تازه زایمان‌کرده در زمینه سبک‌زندگی بود. با این حال، نمی‌توان براساس نتایج این پژوهش در زمینه اینکه کدام روش بیشترین تأثیّر را داشته‌است، قضاوت نمود و تحقیقات بیشتری در این زمینه مورد‌نیاز است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of educational package on nulliparous mother’s knowledge and belief about postpartum lifestyle

نویسندگان [English]

  • Mojgan Mirghaforvand
  • Mahin Kamalifard
  • Sakineh Alizadeh Cherandabi
  • Mohammad Asghari Jafarabadi
  • Farzaneh Khodabandeh
  • Ameneh Mansouri

چکیده [English]

Background: Lack of awareness and the False beliefs about postpartum care may lead to maternal and child health problems. Thus, changing them through effective training methods should be considered as a priority. This survey was conducted to evaluate the effect of educational package on nulliparous mother’s Knowledge and belief about postpartum lifestyle.
Materials and Methods: This randomized clinical trial was carried out on 220 nulliparous women in the postpartum ward in Tabriz, in 2013. The subjects were allocated into two groups using block randomization method. Intervention group received face to face education, telephone counseling, booklets and educational SMS and control group received postpartum Ward’s routine educations. Questionnaires of Knowledge and belief about postpartum lifestyle were completed by mothers at the first (or second) day after delivery and then 42 days later. Data was analyzed by SPSS-18, Independent t-test, Fisher's exact test, chi-square, chi-square for trends and ANCOVA. P0.05). With adjusting pre-intervention knowledge and belief score, the mean scores of knowledge [adjusted mean difference 17.2, (CI: 95%: 20.2 to 14.3)] (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • knowledge
  • Belief
  • Postpartum Lifestyle