نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: سلامت روانی یکی از مسائل مطرح در دنیای امروز است. مولفه‌های هوش هیجانی به طور مستقیم بهداشت روانی انسان را تحت تاثیر قرار می دهند. ادراکات فرد از خودکارآمدی نیز بر سلامت روان وی مؤثّر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هوش هیجانی و خودکارآمدی به عنوان پیش بینی کننده‌های سلامت روان انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش با روش مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی و با روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه بیرجند می‌باشد، که در سال تحصیلی 1393-1392 مشغول به تحصیل بودند. با توجّه حجم جامعه (250 نفر) و براساس فرمول کوکران، تعداد 150 دانشجو شامل 95 زن و 55 مرد، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌‌ها با استفاده از پرسشنامه هوش هیجانی شاته و همکاران، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شوارتز و جروسلم و پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ جمع آوری و با روش های آمار توصیفی و استنباطی شامل میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی و ضریب رگرسیون چند متغیّری در نرم افزار spss22 تحلیل شدند.
یافته ها: یافته ها نشان داد که بین هوش هیجانی با سلامت روان (001/0p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Emotional Intelligence and Self- Efficacy in Prediction of Mental Health among Students of Birjand Medical Science University

نویسندگان [English]

  • Fatemeh GhoilamiBorang
  • Mohammad Moghadari
  • Zakiyeh Adelpour

چکیده [English]

Background: The Mental health is one of the important issues in the present world. Emotional intelligence components directly affect the human mental health. Person’s Perception of Self-efficacy effects on his/her mental health. The present study was conducted to investigate the role of emotional intelligence and self-efficacy as predictors of mental health.
Material & Method: The research procedure was a cross-sectional and using correlation. The population was all students in the Faculty of Nursing and Midwifery of University of Birjand in 2013-2014. The sample conducted among 150 students (95 female and 55 male) that were selected by convenience sampling. The Data was gathered through Schutte et al Emotional Intelligence Questionnaire, Thwarts and Jerusalem Self-Efficacy Questionnaire and Goldberg’s Mental Health Questionnaire. Then it was analyzed using descriptive statistics (mean, standard deviation), inferential statistics (correlation coefficient, multiple regressions) and SPSS version 22.
Results: Findings showed that there was a significant correlation between mental health with emotional intelligence (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental health
  • Emotional Intelligence
  • self
  • EFFICACY