نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: شغل پرستاری یکی از گروه‌های شغلی مهم بیمارستانی است. پرستاران همواره در معرض آسیب‌های شغلی قرار دارند. جو ایمنی که با پرسشنامه کمّی سنجیده می‌شود فاکتور مهمی است که تصویر لحظه‌ای از وضعیّت ایمنی هر سازمانی را نشان می‌دهد. برای سنجش جو ایمنی احتیاج به پرسشنامه‌ معتبر است. هدف از انجام این مطالعه طراحی و روانسنجی پرسشنامه جو ایمنی پرستاران بود
مواد و روش‌ها: این مطالعه روانسنجی روی 480 نفر از پرستاران شاغل در 5 بیمارستان در شهرهای مرکزی ایران انجام گرفت. با مطالعه متون ایمنی پرستاران و سایر پرسشنامه‌های جو ایمنی پرستاران پرسشنامه‌ای 25 سؤوالی تهیه شد. روایی صوری، روایی وابسته به محتوا به دو روش کمّی و کیفی و روایی سازه با تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی پایایی پرسشنامه از روش‌های پایایی همسانی درونی و آزمون بازآزمون استفاده شد. اطّلاعات با استفاده از نرم افزار lisrelv8.5 و SPSSv16 آنالیز شد.
یافته‌ها: شاخص روایی محتوای پرسشنامه 77/0 برآورد شد. تحلیل عاملی اکتشافی 6 عامل برای جو ایمنی با 67/60 درصد از واریانس کل استخراج کرد. شاخص‌های RMSEA، GFI و AGFI به ترتیب 050/0، 92/0 89/0 برآورد شدند. ضریب آلفای کرونباخ کلّ پرسشنامه 79/0 به دست آمد. ضریب همبستگی پیرسون ارتباط معنی داری بین نتایج آزمون و آزمون مجدد نشان داد (001/0p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development and Psychometrics of \"Nurses Safety Climate Assessment Questionnaire\"

نویسندگان [English]

 • Meisam Salimabadi
 • Esmaeil Zarei
 • Masoud MAtlabi Kashani
 • Mohammad Sabahi Bidgoli
 • Aliasghar Khajevandi
 • Fatemeh Honarjoo
 • Vali Sarsangi

چکیده [English]

Background & Objectives: Nurses are the professionals who are doing important work in the hospital and always are exposed to occupational injuries. Safety climate that is important factor is measured by using quantity questionnaire and show a snapshot of organization safety Status. To assess safety climate, a valid and reliable tool is needed. The aim of this study was developing and psychometric questionnaire to assess safety climate among the nurses.
Materials & Methods: This psychometric study was conducted among the 480 nurses in five hospitals in Iran. Using nurse's safety literature and other nurse's safety climate questionnaire, a 25 items questionnaire was developed. Face validity, content validity by using quality and quantity methods, construct validity by using exploratory and confirmatory factor analyses was examined. To evaluate the questionnaire reliability the internal consistency and test-retest reliability method was used. The data was analyses by spssv16 and lisrelv8.5.
Results: The content validity index of questionnaire was estimated. Exploratory factor analyses extracted 6 factors with 60.69 percent of total variance. RMSEA, GFI and AGFI indexes were estimated 0.050, 0.92 and 0.89. Cronbach's alpha was calculated 0.79 and Pierson coefficient showed significant correlation between test and retest results (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nurse Safety Climate
 • Question are
 • Validity
 • Reliability
 • Factor analyses