نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: ریسک فاکتورهای زیادی در کاهش شنوایی موثر می باشند که استعمال سیگار یکی از این فاکتورها می باشد. مطالعات زیادی، ارتباط بین استعمال سیگار و کاهش شنوایی را نشان‌می‌دهد. با این‌حال، افزایش در آستانه‌ی شنوایی افراد سیگاری و غیرسیگاری کمتر گزارش‌شده‌است. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه‌ی آستانه‌ی شنوایی افراد سیگاری و غیرسیگاری در فرکانس‌های پایین بوده‌است.
موادّ و روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی که درسال 1391 در واحد طب کار مرکز بهداشت شهرستان ماه‌شهر انجام‌شد، 40 نفر مرد سیگاری و 40 نفر مرد غیرسیگاری با رنج سنّی بین 20 تا 40 سال ازطریق پرسش‌نامه‌ی محقق محور، انتخاب و مورد مطالعه قرارگرفتند. ارزیابی آستانه‌ها با استفاده از اتاقک آکوستیک و دستگاه ادیومتر amplivox DA260 با ایرفون مدل Telephonic TDH-39P انجام‌ شد. تحلیل داده‌های مطالعه با استفاده از نرم‌افزار SPSS16 صورت‌گرفت و مقدار 05/0P< به‌عنوان سطح معنادار درنظرگرفته‌شد.
یافته‌ها: میانگین سنّ افراد سیگاری و غیرسیگاری به‌ترتیب 44/4±75/28 و 72/5±02/29 سال بوده‌است. نتایج مطالعه نشان داد که میزان آستانه‌ی شنوایی افراد سیگاری در مقایسه با افراد غیرسیگاری به‌طور معناداری بیشتر می‌باشد. (001/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of hearing threshold at low frequencies among smokers and non-smokers

نویسندگان [English]

  • Behzad Foladi
  • Abbas Mohammadi
  • Leila Ebrahimi
  • Ali Behzadi

چکیده [English]

Background and purpose: There are many factors affecting the risk of hearing loss. Smoking is one of these factors. Many studies show a link between smoking and hearing loss. However, the increase in hearing theresholds of smokers and non-smokers is less reported .This study was aimed comparing the hearingthres holds at low frequencies among smokers and non-smokers.
Materials and Methods: In this cross-sectional study of medicine which was performed in 2012, in the health department of mahshahr city 40 male smokers and 40 non-smoking males with age range between 20 and 40 years were selected and studied by the researcher questionnaire based vestigation. The assessment of hearing loss was performed by using acoustic booth and audiometer with earphone amplivox DA260 Telephonic TDH-39P model. Data analysis were performed by using the software SPSS16 and P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hearing loss
  • SMOKING
  • Audiometer
  • hearing threshold
  • low frequencies