نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: تجویز دارو به بیماران، بخشی از پرستاری بالینی است که با خطر بالای وقوع خطا همراه می باشد و اغلب می تواند عواقب خطرناکی برای بیماران داشته باشد . این مطالعه با هدف تعیین علل و عوامل مؤثّر بر بروز و عدم گزارش دهی خطاهای دارویی از دیدگاه کارکنان پرستاری انجام گردید .
مواد وروش ها: مطالعه حاضر مطالعه توصیفی تحلیلی و از نوع مقطعی می باشد که در سال 1393 انجام شد. نمونه گیری به صورت چند مرحله ای و ازمیان پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام گرفت و 400 نفر به مطالعه وارد شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری تی تست و آنوا و آزمون های تعقیبی وآمار های توصیفی وتوسّط نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.
یافته ها: نتایج پژوهش حاضر در زمینه عوامل مؤثّر بر عدم گزارش دهی خطاهای دارویی در میان پرستاران نشان داد که میانگین نمره ترس از پیامدهای گزارش دهی،عوامل مدیریّتی و گزارش دهی به ترتیب (69/8±1/37) ،( 60 /3±9/13)و(50/2±42/9 ) بود. نتایج پژوهش حاضر در زمینه علل بروز خطاهای دارویی اشتباهات دارویی در میان پرستاران نشان داد که میانگین نمره عوامل مربوط به پرستار ،محیطی و مدیریّتی به ترتیب (44/4±6/25) ،(73/3±1/22)و(45/4±6/27 ) بود.
نتیجه گیری: خطاهای دارویی یکی از مسایل مهم در محیط های مراقبت سلامتی است. لذا، استفاده از رویکرد سیستمی جهت بررسی عوامل زمینه ساز و رفع این عوامل و همچنین طراحی سیستمی برای افزایش میزان گزارش دهی اشتباهات توسّط پرستاران و غنی سازی برنامه های آموزش ضمن خدمت به کاهش و کنترل این اشتباهات کمک می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The investment of effective factors on medical errors and non-reporting from nurse’s perspective

نویسندگان [English]

  • Mahdiyeh Sarhadi
  • Asma Abdollhyar
  • Ali Navidian
  • Hojat Sheikh Bardsiri
  • Tayyebeh Sarhadi

چکیده [English]

Background: prescribing drugs to patients is one of the parts of clinical care that may be associated with a high level of error can lead to some dangerous consequences for patients. This study aimed to determine the factors affecting the incidence of non-reporting of medical errors from the nursing staff’s perspective.
Materials and Methods: this cross-sectional descriptive survey was conducted on 400 nurses working in educational hospitals in Zahedan in 1393. Participants were enrolled to the study via Multi-stage sampling. Data analysis was done by means of SPSS version 16 using t-test and ANOVA and post hoc test of descriptive.
Results: the mean score for some factors influencing on non-reporting like fear of the consequences of reporting, management and reporting causes was (37/1±8/69), (13/9±3/60) and (9/42±2/50),respectively. In terms of causes of medication errors, the mean score for environmental component was (25/6±4 /44), management was (22/1±3/73) and nursing factor was (27/6± 4/45).
Conclusion: Drug Errors is one of the major issues in health care environments. Therefore, using a systematic approach to investigate the factors underlying and address these factors, as well as system design to increase reporting errors by nurses and enrichment programs for in-service training helps to reduce and control these errors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • medication error
  • Report of Error
  • nurses