نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به روند پیری، یکی از چالش‌های عرصه‌ی سلامت در سال‌های آتی، ایجاد حوادث در سالمندان می‌باشد که سهم موثری در ناتوانی و مرگ‌ها دارد. در کشور ایران، ایجاد حوادث و علت‌های آن در سالمندان جهت اقدامات لازم به خوبی مطالعه نشده ‌است. این مطالعه، با هدف تعیین عوامل مرتبط با آسیب‌های ناشی از حوادث در سالمندان مراجعه‌کننده به بیمارستان شهرستان تویسرکان در سال 1393 انجام شد.
مواد و روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، از نوع مقطعی و بر روی 222 سالمند مراجعه‌کننده به بیمارستان شهرستان تویسرکان که در سال 1392 دچار حوادث شده‌اند، انجام‌شد. ابتدا ازطریق مراجعه به واحد مبارزه با بیماری‌های مرکز بهداشت داده‌های اولیه از وضعیت آسیب‌دیدگان، گرفته و با مراجعه به بیمارستان، چک‌لیست مربوط به آسیب‌ها از پرونده‌های پزشکی تکمیل‌گردید. اطلاعات شامل مشخصات فردی، نوع، شدت، زمان و پیامد آسیب بود. داده‌های پژوهش با نرم‌افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: میزان آسیب در مردان بیشتر از زنان بود (به‌ترتیب 2/62٪ و 8/37٪). بیشترین سالمندان آسیب‌دیده، در گروه سنی 64 تا 60 سال می‌باشند (1/58٪). همچنین بیشترین آسیب‌ها مربوط به حوادث ترافیکی و سپس سقوط بود (به‌ترتیب 7/38٪ و 6/35٪). ازنظر شدت مربوط به آسیب‌های متوسط بود (58٪).
نتیجه‌گیری: سالمندان به ‌علت شرایط فیزیولوژیکی درمعرض ایجاد حوادث و عوارض جبران ناپذیر آن هستند. لذا آموزش‌های موثر و منظم درباره‌ی پیشگیری از آسیب‌ها و ایمن‌کردن محیط زندگی و جامعه برای سالمندان و توجه به کاهش آسیب‌ها در این گروه سنی ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Related Factors with Injuries Caused by Accidents in the Elderly Referred to Hospital of Tuyserkan city in 2013

نویسندگان [English]

  • Rohollah Norian
  • Behzad Gholam Aliei
  • Maryam Afshari
  • Mehdi Kangavari

چکیده [English]

Background: With respect to the aging process, one of the challenges facing the health sector in the coming years is cause of accidents in the elderly which has an effective portion in disability and death. In Iran, accidents and their causes in the elderly, to take the necessary measures has not been well studied. This study was conducted in 2014, with the aim of determination of the factors associated with injuries caused by accidents in the elderly referred to hospital of Tuyserkan city.
Materials & Methods: This cross-sectional study was conducted on 222 elderly referred to hospital of Tuyserkan city that have accidents in 2014. First, by referring to the fight against diseases of public health center, primary data were taken about status of victims, and then with referring to the hospital, checklist of injuries from medical records was completed. Checklist Including personal information, type, severity, time and consequences of the damage. The data were analyzed by statistical software SPSS16.
Results: The extent of injuries in men was more than in women (respectively 62/2% and 37/8%). Most elderly people injured are in age group of 60 to 64 years (58/1%). Also, most injuries was related to traffic accidents and falls (respectively 38/7% and 35/6%). Severity of the injuries were moderate (58%).
Conclusion: Elderly people, due to physiological conditions are in danger of accidents and their irreversible effects. Therefore, effective and regular training about injury prevention and secure of living environment and society for the elderly, and regarding to reduction of injuries in this age group is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accident
  • Injury
  • Aging
  • Tuyserkan