نویسندگان

چکیده

زمینه وهدف: بیماری‌های ایسکمیک قلب و عروق، مهم‌ترین دلیل مرگ ومیر وناتوانی در اکثر نقاط دنیا می‌باشد. سکته‌ی قلبی زودرس در سنین پایین روبه‌افزایش است. شناسایی و کنترل عوامل خطر آن می‌تواند گام مهمی در ارتقای سلامت جامعه باشد. دراین مطالعه، هدف بررسی عوامل تاثیر گذار بر این بیماری می‌باشد.
موادّو روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی مورد ـ شاهدی است که بر روی 100بیمار مبتلا به سکته‌ی قلبی بستری‌شده در بخش CCU بیمارستان شهید صدوقی و 100 بیمار بستری‌شده در سایر بخش‌ها(به‌عنوان گروه کنترل) در شهر یزد انجام‌شد. گروه کنترل، ازنظر سنّ و جنس همسان‌شدند و عوامل خطرساز، چون: سیگارکشیدن، هیپرلیپیدمی، پرفشاری خون، دیابت، افسردگی، استرس، مصرف فست‌فود، میوه و سبزی، سابقه‌ی فامیلی مثبت و غذای پرنمک مورد بررسی قرارگرفتند. سطح معناداری 95درصد درنظرگرفته‌شد.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه، نشان‌ داد که نسبت شانس خام برای عواملی چون مصرف سیگار(007/=P 22/2=OR) استرس بزرگ(000/=P 35/3=OR)، افسردگی(001/=P07/3=OR)، تری‌ گلیسیرید بالا(03/=P86/1=OR)، کلسترول بالا (000/=P،3/3=P)،LDL بالا(000/=P48/4=OR) و HDLبالا(000/=P041/OR=)از لحاظ آماری معنادار می‌باشد، اما پس از محاسبه نسبت شانس تطبیق ‌یافته مشخص‌شد که تنها سه عامل افسردگی (033/=P09/3=OR)، LDL بالا (004/=P33/6=OR) و HDLبالا (000/=P021/=OR) بر روی انفارکتوس میوکارد حادّ تاثیرگذاربودند.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه حاکی از تاثیر عوامل قابل تعدیلی چون افسردگی، LDLبالا و HDLبالا در ایجاد و یا پیشگیری از انفارکتوس میو کارد حادّ بودند. لذا شناخت و کنترل این عوامل، می‌تواند در کنترل این بیماری پراهمیت باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Risk factors for Acute Myocardial Infarction among patients registered at shahid Sadooghi hospital in Yazd: a case - control study

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Vakili
 • Moslem Taheri Sodjani
 • Naser Hossein Sartibzadeh
 • Sajjad Rahimi Pardanjani
 • Najibollah Baeradeh
 • Samira Arjmandizadeh
 • Leila Ekrami

چکیده [English]

Background: Ischemic heart disease is the most important cause of mortality in many places around the world. Premature heart attacks at early ages are increasing, so identifying and controlling risk factors can be an effective step in public health promotion. This study aimed to investigate the factors affecting on this disease.
Methods: This is a case-control study conducted on 100 patients with acute myocardial infarction admitted to the CCU and 100 patients hospitalized in other sectors (as a control) in Shahid Sadooghi hospital, Yazd,Iran . The control group was matched for age, sex and risk factors such as smoking, hyperlipidemia, hypertension, diabetes, depression, stress, eating fast food, fruit and vegetable consumption, positive family history and salty food. Then items were examined. Statistical significant level was considered as 95%.
Results: The results showed that the crude odds ratio for some factors like smoking (OR=2.22 P=.007), greater stress (OR=3.35 P=.000), depression (OR=3.07 P=.001), high triglycerides (OR=1.86 P=.03), high cholesterol (OR= 3.3 P=.000), high LDL (OR=4.88 P=.000) and high HDL (OR=.041 P=.000) is statistically significant, but the adjusted odds ratio determined that only three factors such as depression (OR = 3.09 P.033), high LDL (OR=6.33 P=.004) and high HDL (OR=.021 P=.000 ) have major impact on acute myocardial infarction.
Conclusions: The results of this study indicated that some modifiable factors such as depression, high LDL and high HDL play a role in causing or preventing acute myocardial infarction. Therefore, controlling these factors can be crucial in controlling the disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acute myocardial infarction
 • risk factors
 • case
 • control study
 • YAZD