نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: خودکشی، یک معضل بزرگ در جامعه‌ی امروزی می‌باشد. باتوجه به شیوع این پدیده، به‌خصوص در قشر جوان، این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر در اقدام خودکشی در مراجعه‌کنندگان به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام ‌گرفته ‌است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و به‌صورت مقطعی بود. جمعیت آماری این تحقیق را کلیه‌ی مراجعه کنندگان با علت اقدام به خودکشی به بیمارستان واسعی سبزوار در سطح شهرستان در سال 1392 هستند که درنهایت، 242 مورد به‌روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از میان موارد ثبت شده در واحد مدارک پزشکی بیمارستان وارد این تحقیق‌شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه-ی 16 و روش‌های آمار توصیفی و آزمون کای‌اسکوئر در سطح معناداری 5 درصد استفاده شد.
یافته‌ها: موارد اقدم به خودکشی در این مطالعه دارای میانگین سنی 9±77/25 بودند که 6/45% مجرد و 78/86% ساکن شهر هستند. شایع-ترین روش در اقدام به خودکشی روش استفاده از قرص (68/56%) و مهم‌ترین علت و انگیزه در اقدام به خودکشی، مشکلات خانوادگی (02/38%) گزارش‌شده‌است. همچنین رابطه‌ی بین متغیرهای نتیجه، روش، علت و تعداد دفعات اقدام به خودکشی با متغیرهای دموگرافیک در سطح 5 درصد به‌دست ‌آمده‌اند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان‌داد که فاکتورهای جنسیت، سنّ، وضعیت تاهل، سوابق بیماری‌های روانی و جسمانی و سابقه‌ی اقدام به خودکشی در خودکشی منجر به مرگ موثر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Adetermination ofthe effective factors on Suicide attempt amongpatients of Vasei Hospital of Sabzevar in 2013

نویسندگان [English]

  • Adeleh Hashemi fard
  • Seyed Ehsan Saffari
  • Akram Ghasemi Hosseinabadi
  • Hamidreza Hashemifard
  • Majid Hashemifard

چکیده [English]

Background: Suicide is a huge problem in today's society. Due to the prevalence of this phenomenon especially amongyouth, this study was aimed atinvestigatingthe possible factors affecting on suicide attempts in patients of health centers of Sabzevar University of Medical Sciences.
Material and Methods: The present study was a descriptive-analytical and cross-sectional study. All patients who have madesuicide attemptsand referred to Vasei Hospital of Sabzevar University of Medical Sciences in 2013 were subjected as study population, and finally 242 cases among all registered cases in the Medical Records Unit of the hospital were entered to this study using the simple random sampling. SPSS 16 was used as well as the descriptive statistics and Chi-square test to analyze the data with %5 significance level.
Results: The suicide attempt cases in this study have the mean age of 25.77±9, with %45.6 of singles and %86.78 of urban. The most prevalent method in suicide attemptswas found to betheuse ofmedicine (%56.68) and the most important reason leading tosuicide attemptswas found to be the family problems (%38.02). Furthermore, the relationship between result, method, reason and the number of suicide attempts,varieswith demographic variables,obtained about%5 of significance level.
Conclusions: The results showed that lots of factors such as gender, age, marriage status, history of Psychosis, history of physical illness and history of suicide attemptsplay important roles in suicide attempt as a leading cuase of dead.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suicide
  • effective factors
  • physical disease
  • mental disease