نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: کیست هیداتیک، بیماریی است که ازطریق تخم انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس دفع‌شده از مدفوع سگ آلوده به انسان و دام منتقل‌می‌شود. این انگل، یکی از کرم‌های نواری خانواده‌ی Taeniidae می‌باشد که باعث ایجاد مشکلات بهداشتی گسترده در انسان و خسارت‌های اقتصادی به صنعت دامپروری می‌شود. بدین منظور، طراحی واکسن به‌منظور پیشگیری ازبروز این بیماری حائز اهمیت می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در این تحقیق، توالی‌های کدکننده‌ی اپیتوپ خطی تحریک‌کننده‌ی سلول‌های T، سنتز و در محل برش XhoI در وکتور pEGFP-N1 کلون‌شد. وکتورهای نوترکیب توسط شوک الکتریکی به سلول‌های CHO ترانسفورم‌شدند و بیان پروتئین مورد نظر به‌صورت فیوژن با پروتئین سبز فلورسنت توسط میکروسکوپ فلورسنت مورد بررسی قرارگرفت.
یافته‌ها: صحت کلونینگ باروش PCRمستقیم بر روی کلونی و درنهایت با روش توالی یابی تایید گردید. بیان پپتید فیوژن با GFP توسط میکروسکوپ فلورسنت مورد بررسی قرارگرفت.
نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان‌می‌دهد که اپیتوپ‌های خطی آنتی‌ژن Eg95کلون‌شده در وکتور pEGFP و در سلول CHO بیان-گردیده‌است. در ادامه می‌بایست این سازه DNA به حیوان مدل (موش) تزریق‌شده و پاسخ ایمنی حیوان مورد بررسی قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cloning of linear epitopes of EG95 antigen of Echinococcusgranulosus in pEGFP vector and evaluation of gfp-ChEg95 expression in CHO cells

نویسندگان [English]

 • Somayyeh Mohammadi
 • Majid Esmaeelizad
 • Abdolhamid Angji
 • Mohammad Tahmasb
 • Roghayeh Mesri
 • Mojgan Ahmadzadeh

چکیده [English]

Background and purpose: Hydatidosis is a parasitic disease that transmits by Echinococcusgranulosus eggs excreted from the feces of infected dogs to humans and animals. This parasite is one of the tapeworms of the family Taeniidae which causes widespread health problems among humans and also economic loss in animal. Therefore, designing a new generation vaccine is important to prevent the disease.
Materials and methods: In this study, the linear T-cell epitopes were selected. The coding sequence of epitopes was synthesized and cloned to pEGFP-N1vector. The recombinant vector was transfected into CHO cells by genpulser. Expression of fusion Protein was confirmed by fluorescence microscopy.
Results: The accuracy of cloning was confirmed by both colony PCR on the clone and the subsequent sequencing. Fluorescence microscopy showed fusion protein was expressed in CHO.
Conclusion: The results showed that, linear T-cell epitope of EG95 antigen was cloned correctly in pEGFP vector and its expression confirmed that this recombinant vector can be used to construct a DNA vaccine model against the Echinococcusgranulosus.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Echinococcusgranulosus
 • hydatidosis
 • epitope
 • Eg95
 • DNA vaccine
 • CHO