نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: استرس‌های اکسیداتیو در تخریب نورون‌های واقع در جسم سیاه و ایجاد پارکینسون دخالت دارند. گزارش‌شده گیاه بومادران دارای اثرات آنتی‌اکسیدانی و محافظت نورونی است. در این مطالعه، اثر محافظتی عصاره‌ی آبی گیاه بومادران بر ضایعه‌ی القاء‌شده توسط تزریق داخل بطنی 6-هیدروکسی دوپامین (6-OHDA) در موش‌های صحرایی نر بررسی‌شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی، 60 سر موش‌های صحرایی نر به‌صورت تصادفی به 6 گروه کنترل، پارکینسونی، و گروه‌های پارکینسونی تحت تیمار با عصاره تقسیم‌شدند. القاء پارکینسون با تزیق داخل بطنی تک دوز 6-OHDA انجام‌شد. عصاره‌ی آبی بومادران با دوزهای 4/1 و 8/2 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم به دو روش مکرر (روزانه و به‌مدت 14 روز قبل و 14 روز پس از تزریق 6-OHDA) و یا حادّ (روز 13 پس از تزریق 6-OHDA) گاواژشد. ارزیابی پارکینسون با استفاده از تست روتارود و Wire grasping چهارده روز پس از تزریق 6-OHDA انجام‌شد.
یافته‌ها: یافته‌های این مطالعه نشان‌داد که گاواژ مکرر دوزهای 4/1 و 8/2 میلی‌گرم عصاره‌ی بومادران فعالیت‌های حرکتی و قدرت عضلانی را متعاقب تزریق 6-OHDA در موش صحرایی بهبود بخشیده‌است (p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effects of Achillea millefolium aqueous extract in a Parkinsons diaease model induced by intra-cerebral-ventricular injection of 6-hydroxydopamine in male rats

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Akramian Fard
 • Amir Moghaddam Ahmadi
 • Fatemeh Ayyobi
 • Hasan Nakisa
 • Zahra Hadadian
 • Mohammad Shabani
 • Mohammadollah Tavakoli
 • Ali Shamsi zadeh

چکیده [English]

Background: Oxidative stresses have some role in neuronal pathogenesis in Substantia nigra and induction of Parkinson's disease. It has been reported that Achillea millefolium has antioxidant and nuoropropective effects. In this study, we investigated the effects of Aqueous extract of Achillea millefolium in a Parkinson’s diseases model induced by ICV injection of 6-hydroxydopamin in male rats.
Materials and Methods: In this experimental study, 60 male rats were allocated into 6 groups including Control, Parkinson’s and Parkinson’s groups which treated by different doses of extract. Parkinson’s was induced by i.c.v injection of 6-OHDA. Aqueous extract of Achillea millefolium (1.4 and 2.8 mg/kg) was gavaged by two ways including repeated gavage (14 days before and for 14 days after 6-OHDA injection) and acute gavage (once in day 13 after 6-OHDA injection). Parkinson’s was evaluated using Rotarod and Wire grasping tests on day 14 after 6-OHDA injection.
Results: The result of this study demonstrated that repeated gavage of Achillea millefolium extract improved motility and muscle tone following administration of 6-OHDA in rats (p

کلیدواژه‌ها [English]

 • Parkinson
 • Achillea millefolium
 • 6
 • hydroxy
 • Dopamine