نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: فیبرینوژن به‌عنوان یک عامل مجزا و موثر بر خطرات قلبی- عروقی، با گسترش بیماری‌ عروق کرونری قلب مرتبط می‌باشد. از طرفی، فعالیت ورزشی شدید میزان وقوع حملات اولیه‌ قلبی را افزایش می‌دهد. با توجه به افزایش خطر وقایع لخته‌زایی غیرطبیعی عروق اصلی توسط فعالیت ورزشی شدید و نقش فیبرینوژن در بیماریهای قلبی- عروقی، راهبردهایی از جمله مصرف کاکائو گسترش پیدا کرده است.
مواد و روش ها: در یک مطالعه تجربی تک گروهه و دوسویه کور، 11 کاراته‌کای نخبه‌ مرد (سن:2±21 سال، قد:41/3±96/176 سانتی-متر) در دو هفته‌ متوالی (1- هفته‌ی اول: ‌دارونما: شش نفر و کاکائو: پنج نفر، 2- هفته‌ی دوم: ‌دارونما: پنج نفر و کاکائو: شش نفر) و به‌صورت تصادفی در یک فعالیت وامانده ساز (بروس) شرکت کردند. هر ورزشکار، پس از خون‌گیری مرحله‌ اول، بطری‌های حاوی محلول ‌دارونما و کاکائو را به مقدار mg.kg-1 5 مصرف کرده و دو ساعت بعد از آن، آزمون بروس را انجام دادند. به‌این ترتیب، هر ورزشکار، دو بار آزمون بروس: (1- پس از مصرف دارونما ، 2- پس از مصرف کاکائو) را انجام داد. بلافاصله قبل از آزمون، بلافاصله و یک ساعت پس از انجام آزمون، نمونه‌گیری خونی مراحل دوم، سوم و چهارم گرفته شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌ تحلیل واریانس آنوا در اندازه‌گیری‌های مکرر در سطح 01/0 آنالیز شدند.
یافته‌ها: هنگام مصرف کاکائو، تفاوت معنی‌داری بین مراحل مختلف زمانی در مقادیر فیبرینوژن دیده نشد که بیانگر عدم تأثیر مصرف کاکائو بر این شاخص‌ می باشد(01/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of an exhausting bout of aerobic exercise and consumption of cocoa on blood fibrinogen of elite male Karateka

نویسندگان [English]

 • Vahid Sari Sarraf
 • Mehdi Soleimani
 • Alireza Shamsoddini
 • Sirvan Atashak
 • Amir Amini
 • Behzad Bazgir
 • Amideddin Khatibi

چکیده [English]

Background: Fibrinogen (Fib) as a separate factor and influencing the risk of Cardiovascular is associated with the development of coronary heart disease. On the other hand, intense exercise increases the rate of early heart attacks. Due to the increased risk of abnormal clotting of blood vessels by intense exercise and the role of fibrinogen in cardiovascular diseases, strategies such as cocoa consumption has become more widespread.
Materials and Methods: in a one-group double-blind experimental study, 11 elite male karateka (mean age: 21±2 years; height: 176.96± 3.41 cm) were participated randomly in two consecutive weeks (first week: placebo: six subjects and cocoa: five subjects, second week: placebo: five subjects and cocoa: six subjects) of exhaustive exercise (Bruce). Each athlete, after the first stage of blood sampling, the bottles contained placebo and cocoa into the mg.kg-1 5 will consume and two hours later did the Bruce test. Therefore, each athlete did the test tow order (1- after placebo consumption, 2- after cocoa consumption). Immediately before the test, immediately after and one hour after the test, a blood sample in the second, third and fourth were taken. Differences were examined using a two-factor analysis of variance (ANOVA) with repeated measures as appropriate.
Results: Significant differences in fibrinogen levels during different stages of the cocoa consumption were not observed. These results indicate no effect of cocoa consumption on indicators of fibrinogen (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cardiovascular disease
 • Cocoa
 • Bruce test
 • Fibrinogen
 • karateka