نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اثرات بهداشتی، زیست‌محیطی و زیبایی‌شناختی کدورت در آب، لزوم تصفیه‌ی آب‌های کدر بدیهی است. لذا این مطالعه با هدف تعیین کارایی فرایند انعقاد الکتریکی در حذف کدورت‌های بالای فصلی انجام‌گرفت.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع تجربی بوده و درمقیاس آزمایشگاهی انجام‌شد. در این مطالعه از یک استوانه‌ی مدرّج شیشه‌ای با ارتفاع 51 سانتی‌متر و قطر 5 سانتی‌متر و دو الکترود آلومینیومی با فاصله‌ی 2 سانتی‌متر استفاده‌شد. متغیرهای موردبررسی عبارت‌بودنداز: دانسیته‌ی جریان (1 تا 5 میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع)، زمان واکنش (1 تا 15 دقیقه) و کدورت اولیّه (1000 تا 3000 واحد نفلومتری).
یافته‌ها: در این مطالعه با افزایش زمان واکنش، کدوت اولیّه و دانسیته‌ی جریان، راندمان حذف کدورت افزایش‌یافت. به‌طوری‌که در زمان واکنش بهینه (2 دقیقه) با افزایش دانسیته‌ی جریان از 1 به 5 میلی‌آمپر بر سانتی‌مترمربع، راندمان حذف کدورت از 48/98 به 37/99 درصد رسید و در دانسیته‌ی جریان بهینه (3 میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع) با افزایش زمان واکنش از 1 دقیقه به 15 دقیقه، راندمان از 8/98 درصد به 87/99 درصد ارتقا پیداکرد و با افزایش کدورت ورودی از 1000 به 3000 واحد نفلومتری در شرایط بهینه، راندمان از 7/98 به 36/99 درصد افزایش یافت.
نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که روش انعقاد الکتریکی می‌تواند کدورت‌های فصلی ناشی از جریان‌های سطحی را با راندمان مطلوب و تا رسیدن به استانداردهای مجاز کاهش‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the removal of high turbidity from water by electrocoagulation

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ghorbanian
  • Seyyed Gholamreza Mosavi
  • Zeynab Hosseini

چکیده [English]

Background: Removal of turbidity is essential due to its hygienic, environmental and aesthetics effects. Therefore, this study aimed to determine electrocoagulation efficiency in high seasonal turbidity.
Materials and Methods: This experimental study was conducted in bench scale. The electrochemical reactor was consist of cylindrical glass column having an internal diameter of 5 cm and a height of 51 cm and operated in the batch mode. Two sheets of aluminum spaced 2 cm apart were installed in the cell’s electrodes. The studied parameters was current density, reaction time and initial turbidity.
Results: Turbidity removal increased by reaction time, initial turbidity and current density. Regarding amount of produced sludge and economic aspects, reaction time of 2 min and current density of 3 mA/cm2 were selected as optimum conditions.
Conclusion: Results of present work indicated that the electrocoagulation process is capable to reduce high concentration of turbidity to permissible standard levels efficiently.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electrocoagulation
  • Seasonal turbidity
  • Aluminum electrode