نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: لیشمانیا نیوزیک بیماری عفونی مهم است؛ که توسّط انگل تک یاخته ای از جنس لیشمانیا ایجاد می شود.علی رغم تلاش‌های زیاد تاکنون واکسن مؤثّری علیه لیشمانیا مورد تأیید قرار نگرفته است . یکی از مزایای اصلی استفاده از DNA واکسن ها القای بیان آنتی ژن ها بدون تغییر در ساختار پروتئین و خاصیت آنتی ژنسیته آنهاست. دراین مطالعه برای افزایش ایمنی زایی DNA واکسن کاندید از یک نانو ادجوانت استفاده شد و ایمنی زایی آن در مدل موشی B‏ALB/c مادّه متفاوت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش ها: در این پژوهش با در نظر گرفتن مطالعات قبلی مبنی بر آنتی ژنتیک بودن پروتئین TSA لیشمانیا در مدل موشی و انسانی ، نانو واکسنی جدید متشکّل از پلاسمید نوترکیب TSA به همراه نانوذرّه (PMMA) poly (methylmethacrylate) به عنوان ادجوانت طراحی گردید و ایمنی زایی آن در مدل موشی BALB/c مورد ارزیابی قرار گرفت. بعد از 3 بار تزریق عضلانی نانوواکسن به مقدار 100 میکروگرم ، بوستر پپتیدی به صورت زیر پوستی تزریق و پس از 3 هفته موش‌ها مورد چالش با انگل قرار گرفتند. در نهایت پاسخ های تکثیری به روش Brduو پاسخ های ایمنی سلولی ( تولید IL-4,IFN-γ) با روش ELISA مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که نانوواکسن جدید قادر به القای ترشح هردو سایتوکین بوده ولی برتری با پاسخ سلول های Th1 و تولید γ IFN- می باشد.
نتیجه گیری: نتایج بررسی ها مشخص کرد که نانوواکسن کاندید می تواند جهت مطالعات و بررسی های بعدی در تهیه واکسن علیه لیشمانیا مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Production of new a nanovaccineand evaluation of it\'sEffects onbalb/c ratswith L.major

نویسندگان [English]

 • Somayyeh Zarrati
 • Sobhan Fayezi
 • Hamid Sadighiyan
 • AbbasAli Imani Foladi
 • Mehdi Mahdavi
 • Reza Falak
 • Narges Tehrani
 • Fatemeh Tabatabaee

چکیده [English]

Background: Leishmaniasis is a major infectious disease caused by protozoan parasites of the genusLeishmania.Despite of many efforts have been madeno effective vaccineagainst Leishmania infectionhas been approved yet.The major advantage of DNAvaccine isto induce the expression of antigens, which are unaltered in their protein structure and antigenicity. In this study, in order to increase immunity, thecandidate DNA vaccine has been supplemented with nano-adjuvant and its immunogenicity was tested on BALB/c rats.
Materials and Methods: Considering other studies that have demonstratedLeishmania TSA protein is antigenic in both murine and human systems, in this study a new nanovaccinecontaining TSA recombinant plasmid and poly(methylmethacrylate) (PMMA) nanoparticles (as an adjuvant) was designed. After three intramuscular injection of nanovaccine (100 µg),the recombinant TSA protein(20 µg) was injected subcutaneously.3 weeks later,animal were infected by Leishmania major.Finally lymphocyte proliferation and cellular immune responses (IFN-γ,IL-4 prodution) were evaluated byusinigBrdu and ELISA methods.
Results: Theresultsof this study showed that the new nanovaccine was capable of inducing both cytokines secretion,but predominant Th1 immune response characterized by IFN-γ production compared to control groups.
Conclusion: Results revealed that, current candidate nanovaccine has potency for future studies to prepare vaccine against Leishmania.

کلیدواژه‌ها [English]

 • TSA
 • Leishmania major
 • Poly (methylmethacrylate)
 • Immune response