نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: درد، مهم‌ترین عارضه‌ی متعاقب جراحی لوزه‌ی کامی و توأم لوزه‌های کامی و حلقی می‌باشد. به‌دلیلِ عدم وجود مطالعات کافی در مورد آنتی‌بیوتیک‌تراپی برروی این عارضه و از طرفی نبود توافق مشترک درخصوص تأثیر مصرف این داروها برعارضه‌ی درد ناشی از جراحی لوزه‌ها، بر آن شدیم مطالعه‌ی حاضر را با هدف بررسی اثر آنتی‌بیوتیک‌تراپی برروی دردهای ناشی از اعمال جراحی لوزه کامی و توام کامی و حلقی و شدت آنها مورد بررسی قراردهیم.
مواد و روش‌ها: این مطالعه، به‌صورت کارآزمایی بالینی تصادفی برروی 138 بیمار که کاندید جراحی لوزه‌ی‌‌کامی یا توام لوزه‌های کامی وحلقی شدند، انجام‌گرفت و شرکت‌کنندگان به‌طور تصادفیِ سیستماتیک به دوگروه مساوی مداخله (دریافت‌کننده‌ی آنتی‌بیوتیک) و مقایسه (انصراف‌دهنده از آنتی‌بیوتیک )تقسیم‌شدند. دو گروه، ازنظر دردهای ناحیه‌ی گلو و گوش میانی، شدت درد و همچنین نیاز به داروهای آنالژزیک موردمقایسه قرارگرفتند. داده‌ها، به کمک نرم‌افزار SPSS ویرایش13 و با استفاده از تست‌های آماری Chi-square، Fisher و Man-Withny درسطح معنا‌داری 05/0> α مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند.
یافته‌ها: براساس نتایج حاصل از این پژوهش، میانگین شدت درد درگروه مداخله 95/0±72/2 و درگروه مقایسه 83/0±54/2 بود و اختلاف آنها معنادارنبود (29/0=P). درمقایسه‌ی میانگین‌های سایر متغیرها نیز هیچ اختلاف معنا‌داری بین دوگروه مداخله و مقایسه مشاهده-نگردید.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های این پژوهش می‌توان نتیجه‌گیری کرد که استفاده یا عدم استفاده از آنتی‌‌بیوتیک، تأثیری در بروز دردهای ناشی ازعمل جراحی لوزه‌های کامی و توأم کامی و حلقی و شدت آن‌ها ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Efficacy of antibiotic therapy on pains consequent of tonsillectomy and adenotonsillectomy in a randomized clinical trial study

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Mofatteh
  • Seyyed Hasan Golboee
  • Mohammad Mehdi Hasanzadeh taheri
  • Seyyedeh Mahsa Hosseini
  • Yalda Jan nesar Brojerdi

چکیده [English]

Introduction: Pain is the most important complication following tonsillectomy and pharyngeal palatine tonsil, and coupled palatine tonsils and throat. There isno enough investigation about antibiotic therapy on this complication. Furthermore, as there is no agreement in the use of antibiotic on pain complication, this investigation designed for finding of the efficacy of antibiotic therapy on pain complication consequent of tonsillectomy and adenotonsillectomy and its severity.
Method and Materials: This randomized clinical trial (RCT) study was carried out on 138 patients who were candidate for tonsillectomy or adenotonsillectomy. The patients according to systematic randomized divided into two equal groups; the first group as the intervention, received antibiotic and the other as the comparison received no antibiotic. Both the groups were compared in the variables such as: throat and ear pains, their severity, and patient's need to analgesic drugs after tonsillectomy and adenotonsillectomy. Data were analyzed by SPSS software version 13 and using chi-square, Fisher and Man-Withny tests and α

کلیدواژه‌ها [English]

  • palatine tonsil
  • antibiotic therapy
  • pain severity
  • pharyngeal tonsil