نویسندگان

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر مقایسه کارکردهای اجرایی شامل سازماندهی، برنامه ریزی و بازداری و نظریّه ذهن در دانش آموزان با اختلال ریاضی و عادی می پردازد و رابطه کارکرد اجرایی و نظریّه ذهن را بررسی می کند.
مواد و روشها: طرح تحقیق از نوع مقطعی – تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش آموزان پسر و دختر مقطع ابتدایی شهر تهران که در سال 1391 تشکیل دادند. در این پژوهش20 دانش آموز عادی مقطع ابتدایی و 20 دانش آموز با اختلال ریاضی بر اساس ملاک های انجمن روانپزشکی آمریکا، با میانگین سنّی (2/7 سال) انتخاب شدند. کارکردهای اجرایی و نظریّه ذهنی آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. آنها با هم سپس مقایسه شدند. برای به دست آوردن داده ها، از آزمون های عصبی، روان شناختی و شخصیتی کولیج و از آزمون ماتریس های رنگی ریون هوش و نظریّه ذهن استفاده شد. داده ها با استفاده از تی مستقل مقایسه و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون رابطه آنها بررسی شد. اطّلاعات با استفاده از نرم افزار کامپیوتری SPSS نسخه 11 تجزیه و تحلیل و بررسی شد.
یافته ها: دانش آموزان با اختلال ریاضی در کارکردهای اجرایی سازماندهی (42/2=t) و تصمیم گیری- برنامه ریزی (61/2=t) و بازداری (10/2=t) با گروه عادی تفاوت داشتند. همچنین دانش آموزان با اختلال ریاضی در بازشناسی عواطف (61/2=t) ، درک باور غلط (21/2=t) و درک شوخی (09/2=t) از گروه عادی ضعیف تر عمل کردند. آزمون کارکرد اجرایی و نظریّه ذهن همبستگی بالایی (61/0+=r) دارند.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که دانش آموزان با اختلال ریاضی در کارکردهای اجرایی و هم در نظریّه ذهن مشکلاتی را تجربه می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between executive function and theory of mind in students with mathematics learning\'s disorder

نویسندگان [English]

  • Raziyeh Khosrorad
  • Sakineh Soltani Kohbani

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to compare the executive functions (EF) such as: organizing, planning and inhibition and theory of mind (ToM) in students with math disorder (MD) and ordinary students and surveying the relationship between EF and ToM.
Method: The present study was a cross-sectional analysis. The statistical sample composed of the boys and girls students of primary schools in Tehran in 2012. Twenty ordinary elementary students (7/2=m age) with Twenty mathematics disorder elementary students were chosen which are based on the criteria of American Psychiatric Association. Then their executive functions and theory of mind were analyzed, and the results were compared. For gathering data neurological and psychological tests, standard diagnostic test with coolige (2002) and test of intelligence Raven and theory of mind are used. The data were analyzed with independent t test and Pearson correlation with Spss software (version11).
Result: Executive function performance in mathematics disorder students had difference with ordinary students in organizing (t=2/42), determination - planning (t=2/61) and inhibition (t=2/10). Students with mathematics disorder were weaker than ordinary students in emotional recognition (t=2/61), understanding wrong belief (t=2/21) and understanding joke (t=2/09). The test of executive function and theory of mind had a high correlation (r=+ 0/61).
Conclusion: This study shows that students with mathematics disorder compared with normal students have problems in executive functions and theory of mind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • executive functions
  • theory of mind
  • mathematics disorder