نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: آرتریت روماتوئید یک بیماری التهابی است که با افزایش مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی عروقی همراه است. آدیپوسیتوکین ها و hs-CRP نقش مهمّی در پاتوفیزیولوژی آرتریت روماتوئید و بیماری قلبی عروقی ناشی از آن دارد. از آن جایی که سویا و فیتواستروژن ها خواصّ ضدّالتهابی دارند؛ لذا، این مطالعه با هدف تعیین اثر مصرف شیر سویا در مقایسه با شیر گاو بر شاخص های تن سنجی، فشار خون و سطوح سرمی hs-CRP، آدیپونکتین و لپتین در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید طراحی شد.
مواد و روش‌ ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی متقاطع و تصادفی بر روی 30 بیمار انجام شد. این مطالعه دارای دو دوره مداخله 4 هفته ای بود. افراد به دو گروه مصرف شیرسویا (یک لیوان در روز) و شیرگاو (یک لیوان در روز) تقسیم شدند. مدّت زمان شست و شو (wash-out) دو هفته بود. متغیّرها قبل و بعد از هر نوع مداخله اندازه گیری شد. به منظور مقایسه میانگین های هر متغیّر از آزمون آماری Paired sample t test و ANCOVA استفاده شد.
یافته ‌ها: مصرف شیر سویا باعث کاهش قابل توجّهی در غلظت سرمی hs-CRP شد (درصدتغییرات: 39/5±81/13- در گروه شیرسویا و 33/6±21/9 در گروه شیرگاو؛ 008/0=p). همچنین سطوح سرمی آدیپونکتین در گروه شیر سویا کاهش یافت (ابتدا: 2±39/38، انتها: 9/1±71/30؛ 001/0>p). هرچند این کاهش در مقایسه با شیر گاو معنی دار نبود (096/0=p). هیچ تفاوت معنی داری بر سطوح لپتین، وزن و فشار خون بین دو دوره مداخله دیده نشد (05/0

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Effects of Soy Milk and Cow’s Milk Consumption on Cardiovascular Indices and Adipocytokines Among Overweight Women with Rheumatoid Arthritis

نویسندگان [English]

 • Raziyeh Chaghakhori
 • Majid Mohammadshahi
 • Karim Movla
 • Mehdi Zareie
 • Fatemeh Heydari

چکیده [English]

Background and purpose : Rheumatoid arthritis (RA) is an inflammatory disorder which leads to an increase in casualties caused by cardiovascular disease (CVD). Adipocytokines and hs-CRP play a main role in pathophysiology of RA and CVD. Soy foods and phytoestrogens have anti-inflammatory properties. So, this study was designed to determine the effects of soy milk consumption comparing with cow’s milk consumption on anthropometric indicators, blood pressure (BP), hs-CRP, adiponectin and leptin among patients suffering from RA.
Material and methods: This randomized, crossover clinical trial was conducted on 30 patients. This study had two intervention periods, each lasted 4-weeks. Subjects were divided in two groups of consuming soy milk (one glass per day) and cow's milk (one glass per day). The wash‐out period was two weeks. Variables were measured before and after of each intervention.
Results: Soy milk consumption resulted a significant reduction in hs-CRP levels (percent change: -13.81±5.39 vs. 9.21±6.33%; P˂0.008). Serum levels of adiponectin decreased in soy milk group (baseline: 38.39±2, end: 30.71±1.9; P˂0.01). However, this reduction was not significant comparing with cow’s milk (p=0.096). We have not seen any significant differences in leptin levels, weight and BP between two interventional periods (p˃0.05).
Conclusion: Soy milk consumption for 4 weeks could decrease serum levels of hs-CRP, and had no significant effects on other variables in patients suffering fromRA.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Soy
 • hs
 • CRP
 • Adiponectin
 • weight
 • Cardiovascular disease
 • Rheumatoid arthritis