نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: ارایه مراقبت طولانی‌مدّتبه بیماران مبتلا به آلزایمر، با افزایش خطرات ابتلا به بیماری جسمی و روانی برای مراقبین همراه است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط سلامت عمومی وفشار بار مراقبتی در زنان مراقبت کننده از سالمند مبتلا به آلزایمر انجام شد.
مواد و روشها: در این پژوهش مقطعی از نوع همبستگی، 150 زن 18 تا 60 سال که از وابستگان درجه یک سالمند مبتلا به آلزایمر بوده و مراقبت مستقیم از سالمند مبتلا به آلزایمر را به‌مدّت حدّاقل 6 ماه به عهده داشتند، باروش نمونه گیری مستمر انتخاب شدند. جمع آوری داده ها در سال 89 انجام گرفت. محیط پژوهش انجمن آلزایمر ایران بود. داده ها به‌وسیله پرسشنامه سلامت عمومی و فشار بار مراقبتی جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از درصد فراوانی، و با در نظر گرفتن سطح معنا داری05/0 ،آزمون‌های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس و آنالیز رگرسیون استفاده گردید.
یافته ها:نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که38% مراقبت کنندگان در مرحله میانسالی (60- 51 سال) بودند. 3/75% مراقبت کنندگان متأهّل، 7/72% دارای وضعیّت اقتصادی متوسّط، 82% خانه دار% ، 3/65% سطح تحصیلاتی دیپلم و بالاتر و 66% از نظر نسبت خویشاوندی، دختر سالمند مبتلا به آلزایمر بودند که24% مسؤولیت مراقبت از سالمند خود را برای‌مدّت12-6 ماه به عهده داشتند. همچنین یافته ها نشان داد که 24% مراقبین سلامت عمومی مطلوب داشته و 62% از مراقبین فشار بار مراقبتی بالایی را داشتند. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین سلامت عمومی و فشار بار مراقبتی همبستگی معکوس معناداری وجود دارد (661/0r=، 000/0P=). یعنی با کاهش سلامت عمومی فشار بار مراقبتی افزایش می یابد و بر عکس.
نتیجه گیری:با توجّه به وجود ارتباط معنادار بین سلامت عمومی و فشار بار مراقبتی در این مطالعه ، سلامت مراقبین از سالمندان مبتلا به آلزایمر یک مسأله بهداشتی مهم است که نیازمند توجّه از سوی حرفه های بهداشتی و ارایه کنندگان خدمات بهداشتی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between general health and burden in female caregivers of patients with Alzheimer disease

نویسندگان [English]

  • Farideh Bastani
  • Masoomeh Alijanpoor agha maleki
  • Somayyeh Saadat Hosseini
  • Somayyeh Salehabadi
  • Sima Ghezelbash

چکیده [English]

Background and aim: providing care of patient with Alzheimer disease in long term associates with an increase in physical and mental health problems for caregivers. The study purpose was to assess the relationship between general health and burden in women as caregivers of patient with Alzheimer disease.
Material and Methods: In this cross sectional and study, 150 women who had 18-60 years old and were the first-degree relatives of elderly patient with Alzheimer and also being direct caregivers for at least six months were selected through the convenience method. The data were collected using general health and burden questionnaire and then analyzed using by SPSS 16 and some tests like independent T-test, ANOVA and Regression analysis with Pvalu of .05.
Results: The results indicated that 38% of caregivers were in a range age of 51-60 years old. In addition, 75.3% of theme were married and 72.7% had moderate economic status, 82% were house holder, 65.3% of them had diploma education, and 66% were elder’s daughter and took care of their old patients for 6-12 months. Results showed that 24% of participants were in a good level of general health and 62% experienced a high level of burden. Pearson’s correlation coefficient created a significant negative correlation between general health and burden (r= P≤0/000r= 0/661).
Conclusion: According to the correlation between level of general health and burden in this study, health level of care providers is an important health problem requiring to receiving attention from healthy services and professions as a priority in health caring.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elderly People
  • Alzheimer Disease
  • Caregiver
  • general health
  • burden