نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: بیماری دیابت قندی با گذشت زمان با افزایش وقوع بیماری‌های قلبی- عروقی همراه است. باتوجه به خاصیت آنتی‌اکسیدانی فلاونوئید میریستین، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تجویز این ماده بر پاسخ انقباضی و رفع انقباضی آئورت سینه‌ای ایزوله در مدل تجربی دیابت قندی و تعیین نقش استرس اکسیداتیو در موش صحرائی بود.
موادّ و روش‌ها: دراین مطالعه‌ی تجربی، موش‌های صحراییِ نر به چهار گروه کنترل، کنترل تحت تیمار با میریستین (1 میلی‌گرم بر کیلوگرم)، دیابتی و دیابتی تحت تیمار با میریستین (1 میلی‌گرم بر کیلوگرم) تقسیم‌شدند. میریستین 10 روز پس از تزریق استرپتوزوتوسین به‌مدت 3 هفته (داخل صفاقی) و روزانه تجویزشد. درانتها، پاسخ انقباضی حلقه‌های آئورت سینه‌ای به کلرور پتاسیم و فنیل‌افرین و شل‌شدگی به استیل کولین با استفاده از بساط بافت ایزوله مورد سنجش‌قرارگرفت و میزان مالون دی آلدئید (MDA) و نیتریت در بافت آئورت تعیین‌شد.
یافته‌ها: حداکثر پاسخ انقباضی آئورت سینه‌ای در گروه دیابتی تحت تیمار با میریستین به کلرور پتاسیم به‌طور غیر معنادار و به فنیل‌افرین به‌طور معنادار (05/0p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Effect of Myricetin on Contractile Reactivity of Thoracic Aorta in Streptozotocin-Diabetic Rats

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Rajabi
  • Mehrdad Roghani
  • Zeynab Adab

چکیده [English]

Background and Aim: Diabetes mellitus is accompanied with higher incidence of cardiovascular disorders. Due to antioxidant activity of the flavonoid myricetin, this study was conducted to evaluate its effect on contractile and relaxation response of thoracic aorta in diabetic rats and to determine the role of oxidative stress.
Materials and Methods: In this experimental study, male Wistar rats were divided into 4 groups, i.e. control, myricetin-treated control (1 mg/kg), diabetic, and myricetin-treated diabetic groups (1 mg/kg). Myricetin was daily administered (i.p.) ten days after streptozotocin injection for 3 weeks. At the end of study, contractile reactivity of thoracic aortic rings to KCl and phenylephrine and relaxation response to acetylcholine was determined using isolated tissue setup. In addition, malondialdehyde (MDA) and nitrite were assessed in aortic tissue.
Results: Myricetin -treated diabetic group showed a non-significantly lower maximum contraction to KCl and a significantly lower maximum contraction to phenylephrine (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myricetin
  • Diabetes Mellitus
  • Aorta
  • Contraction
  • RELAXATION
  • Oxidative stress