نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: کشش مکانیکی حاصل از فعّالیّت مقاومتی، می‌تواند موجب تحریک پروتئین‌های اسکلت سلولی حسّاس به کشش شود. همچنین فعّالیّت مقاومتی سبب تحریک فاکتورهای التهابی می‌شود. ازاین‌رو، هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییرات و ارتباط بین شاخص‌های التهابی و هایپرتروفیک به یک جلسه فعّالیّت مقاومتی در موش‌های صحرایی نر بود.
مواد و روش‌ها: دوازده سر موش نر نژاد ویستار سه ماهه به‌طور تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی پروتکل فعّالیّت مقاومتی شامل بالا رفتن از نردبان ۱ متری، سه ست و در هر ست سه تکرار (با وزنه‌هایی معادل 50%، 75% و 100% وزن بدن خود موش) را اجرا کردند. گروه کنترل در آزمایشگاه بدون انجام ورزش نگهداری شدند. دوازده ساعت پس از پایان جلسه فعّالیّت، موش‌ها با ترکیبی از کتامین/زایلوزین بی‌هوش شدند. خون‌گیری به طور مستقیم از قلب انجام شد و همچنین عضله نعلی تشریح و خارج گردید. میزان وینکولین در نمونه بافت عضله پس از هوموژناسیون و میزان اینترلوکین-17 در نمونه‌های سرم با روش الایزا سنجش شدند. کراتین کیناز سرمی با روش رنگ سنجی آنزیمی اندازه‌گیری شد. از آزمون تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معنی‌داری 05/0=α درنظرگرفته شد.
یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری بین گروه کنترل و تجربی در میزان وینکولین، IL-17 و کراتین کیناز دیده نشد (05/0

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Response of inflammatory and hypertrophic markers to resistance exercise in male rats

نویسندگان [English]

 • Maryam Noorshahi
 • Samaneh Koneshloo
 • Mehdi Hedayati
 • Mostafa Baranchi
 • Nafiseh AminolEslam
 • Javad Nemati

چکیده [English]

Background and Purpose: Mechanical tension induced by resistance exercise can stimulate tension-sensitive cytoskeletal proteins. Also, resistance exercise can induce inflammatory factors. Therefore, the aim of this study was to investigate the changes of inflammatory and hypertrophic markers and their association with a single bout of resistance exercise in male rats.
Materials and Methods: Twelve male Wistar rats, three months of age, were randomly assigned into control and experimental groups. Resistance exercise protocol (to climb up a one-meter ladder, 3 sets, 10 repetitions in each set, at 50%, 75% and 100% of their own body weight) was performed. The control group did not perform any exercise activity. Twelve hours after the last session of exercise, rats (both control and experimental) were anesthetized with a mixture of ketamine/xylazine. Blood samples were taken directly from the heart; their Soleus muscles were extracted. Vinculin levels in muscle tissue after homogenation and IL-17 levels in sera were measured using ELISA method. Creatine kinase levels were measured by enzymatic colorimetric methods. Independent t-test and Pearson correlation coefficient were used. A significance level of α= 0.05 was considered.
Results: There was no significant diferences between control and experimental groups in vinculin, IL-17 and creatine kinase levels (p>0.05). Nevertheless, there was a significant negative corrolation between vinculin and IL-17 (r=-0.93, p=0.01).
Conclusion: A single bout of resistance training can lead to a change in vinculin, IL-17 and creatine kinase levels. Interaction between inflammatory and hypertrophic markers (especially vinculin and IL-17) probably has a role in adaptations induced by resistance training.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Resistance exercise
 • Vinculin
 • IL
 • 17
 • Creatine kinase
 • Rat