نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: دیازینون یکی از مهم ترین ارگانوفسفره هایی است که به طور وسیع در کشاورزی استفاده می شود. ویتامین های Eو C به عنوان آنتی اکسیدان های بالقوه، سلول ها را از استرس اکسیداتیو محافظت می کنند. هدف از این مطالعه بررسی نقش ویتامین های EوC درکاهش استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون در کبد موش صحرایی است.
مواد و روش ها: در مطالعه تجربی حاضر، موش های صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 6 گروه تقسیم شدند. گروه کنترل (روغن ذرّت به عنوان حلاّل دیازینون)، گروه دیازینون (mg/kg 100)، گروه ویتامین E (mg/kg 150)، گروه ویتامین C (mg/kg 200) و گروه دیازینون- ویتامین E و گروه دیازینون- ویتامین C را به صورت تزریق داخل صفاقی دریافت کردند. 24 ساعت بعد از تزریق، موش ها توسّط اتر بیهوش و بافت کبد به سرعت جدا شد. پس از هموژنه کردن بافت ها، فعّالیّت آنزیم های سوپراکسیددیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT)، گلوتاتیون S- ترانسفراز (GST) و لاکتات دهیدروژناز (LDH) و غلظت های گلوتاتیون (GSH) و مالون دی آلدئید (MDA) از طریق روش های بیوشیمیایی تعیین شدند. معنی دار بودن نتایج توسّط آنالیز واریانس (ANOVA) به همراه تست توکی تعیین شد.
یافته ها: دیازینون باعث افزایش فعّالیّت آنزیم های SOD،CAT ، LDHوGST ، افزایش غلظت MDA و کاهش غلظت GSH در کبد می شود. تجویز ویتامین هایE وC مانع تغییرات این پارامترها می شود.
نتیجه گیری: ویتامین هایE وC به عنوان آنتی اکسیدان از طریق پاکسازی رادیکال های آزاد در کبد باعث کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون به طور ناقص می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Response of liver antioxidant defense system to vitamins E and C against diazinon toxicity in rat

نویسندگان [English]

  • Mryam Salehi
  • Mehvash Jafari
  • Alireza Asgari

چکیده [English]

Background: Diazinon (DZN) is one of the most widely used organophosphates in agriculture. Vitamins C and E are antioxidants protecting cells from oxidative stress. The aim of this study was to evaluate the protective role of vitamins E and C as antioxidant in reduction of DZN-induced oxidative stress in rat liver.
Materials and Methods: In present experimental study, male Wistar rats were randomly divided into six groups including control group (corn oil as DZN solvent), DZN group (100 mg/kg), vitamin E group (150 mg/kg), vitamin C group (200 mg/kg), vitamin E+DZN group and vitamin C+DZN group which were given intraperitoneally. Animals were anesthetized by ether 24 hours after injectionand liver tissues were quickly removed. After tissues homogenization, superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione S-transferase (GST) and lactate dehydrogenase (LDH) activities, as well as glutathione (GSH) and malondialdehyde (MDA) levels were determined by biochemical methods. The data were statistically analysed using analysis of variance (ANOVA) followed by post hoc analysis using Tukey test.
Results: DZN increased SOD, CAT, LDH and GST activities and MDA level and decreased GSH content in liver. Administration of vitamins E and C inhibited the changed in these parameters.
Conclusion: Vitamins E and C as antioxidant decrease DZN-induced oxidative stress in rat liver by scavenging free radicals but they does not protect completely.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diazinon
  • Oxidative stress
  • Vitamins E and C
  • Rat
  • Liver