نویسندگان

چکیده

زمینه هدف: هدف از این مطالعه تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی چک لیست بیش پاسخ دهی حسّی جهت ارزیابی کودکان با اختلال بیش فعّالی- کمبود توجه (ADHD) بود.
مواد و روش ها: چک لیست بیش پاسخ دهی حسّی با اقتباس از پروتکل پروژه بین المللی ابزار کیفیّت زندگی (IQOLA)ترجمه شد. روایی ظاهری این چک لیست بر اساس نظر پنج نفر از صاحب نظران و ده نفر از والدین کودکان مبتلا به ADHD مشخص شد. پایایی آزمون-بازآزمون نیز با به کار بردن آزمون همبستگی پیرسون و همسانی درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد.
یافته ها: ضریب آلفای کرونباخ برای کلّ چک لیست بیش پاسخ دهی حسّی در کودکان ADHD (861/α =.) بود. همچنین نسخه فارسی چک لیست بیش پاسخ دهی حسّی پایایی آزمون–بازآزمون بالایی را به دست آورد (95/0r= ، 01/0p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Validity and reliability of Persian version of Sensory Over-responsivity Inventory in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder

نویسندگان [English]

  • Roghayyeh Hatami
  • Fatemeh Behnia
  • Ebrahim Pishyareh
  • Mehdi Rasafiani
  • Maryam Mahmoudirad
  • Marjan Farzi

چکیده [English]

Background: The aim of this study was to evaluate the validity and reliability of Persian version of Sensory Over-Responsivity (SensOR) inventory to use for children with Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD).
Materials and methods: The SensOR Inventory was translated into Persian based on the International Quality of Life Assessment (IQOLA) approach. Its face validity was determined by comments of expert occupational therapists and parents of children with ADHD. Test-retest reliability was calculated using Pearson rank correlation and internal consistency, using Cronbach's coefficient α.
Results: This results demonstrated that Cronbach's coefficient α for the overall scale was 0.861 and correlation coefficients calculated between the two times completion of the inventory (test-retest reliability) was high, (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validity
  • Reliability
  • ADHD
  • SensOR inventory