نویسندگان

چکیده

مقدمه: بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی هنگام بستری در بخش مراقبت‌های ویژه دچار اضطراب می شوند. اضطراب خطر ایسکمی به دنبال انفارکتوس قلبی را افزایش می دهد وپیش آگهی را بدتر می‌کند. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر استنشاق اسطوخودوس بر میزان اضطراب بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی انجام شده است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی است که به روش تصادفی تخصیص بلوک‌های جایگشتی بر روی ۶۰ بیمار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان قلب الزهرای شیراز با تشخیص قطعی انفارکتوس قلبی در سال ۱۳۹۳ انجام گردید. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. در گروه مداخله، استنشاق اسانس اسطوخودوس با دستمال غیرقابل جذب آغشته به سه قطره اسانس به مدّت ٢٠ تا ٣٠ دقیقه، سه بار درروز به مدّت سه روز انجام شد و در گروه کنترل آب مقطر با همین روش به کار برده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون های مجذور کای، تی زوجی و تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار spss نسخه٥/١١و با سطح معنی داری 05/0 p

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of inhaling lavender oil on patients’ anxiety with myocardial infarction

نویسندگان [English]

  • Javad Ganjloo
  • Noloofar Mirbastegan
  • Seyyed Saeed Najefi
  • Mohammadhasn Rakhshani

چکیده [English]

Introduction: when Patients with myocardial infarction are admitted to intensive care unite, they almost always would be anxious. Anxiety increases the risk of ischemia after myocardial infarction and worsens the prognosis of disease. The aim of this study was to determine the effects of inhaling lavender oil on anxiety levels in myocardial infarction patients admitted to Alzahra Heart Hospital, shiraz.
Materials and Methods: This clinical trial study was conducted on 60 patients with a definite diagnosis of myocardial infarction who were admitted to Alzahra Heart Hospital of Shiraz in 2014. The permuted block randomization method was used. In order to this, Patients were allocated into two intervention (n=30) and control (n=30) groups randomly. In intervention group, participated inhaled the essential oil of Lavender via a non absorbent paper stained with three drops of lavender oil for three times a day and 20-30 minutes every once during three days. In another group, distilled water was used instead of lavender oil in the same way. The data were analyzed using SPSS software version 11/5 with Chi-square, paired t test, and Analysis of Covariance in a significance level of .95%.
Results: in the case group, the average of state and trait anxiety level before of intervention was 60/56±9/29 and 55/73±10/22, respectively decreasing to 41/56±7/57 and 44/53±7/28 after intervention. The average of state and trait anxiety level in control group were 56/60±10/14 and 54/13±9/17 respectively that increased to 63/30±5/19 and 59/96±7/07 in the end of the study. Statistically, the paired t test showed a significant difference in the level of anxiety before and after intervention between both groups (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inhaling Lavender
  • anxiety
  • myocardial infarction