نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: رضایت و سازگاری زناشویی یکی از گسترده ترین مفاهیم برای تعیین و نشان دادن میزان شادی و میزان پایداری رابطه زن و شوهر است. سازگاری زناشویی بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان ها تأثیر می گذارد. درمان های شناختی – رفتاری در کار با زوج ها، با هدف افزایش تقویت کننده ها و تبادل مثبت، آموزش مهارت های ارتباط، حلّ مشکل و تعارض و تغییر الگوهای فکری مخرّب را می باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش گروهی زوجین با شیوه شناختی – رفتاری بر سازگاری زوجین شهر قم بود.
روش پژوهش: این پژوهش نیمه تجربی است و از روش پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیّه زوجین خود مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده شهر قم در سال 90-91 بودند. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع نمونه گیری داوطلبانه است و60 زوج به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. در این پژوهش به منظور جمع آوری اطّلاعات از پرسش‌نامه ویژگی های دموگرافیک و مقیاس سازگاری زناشویی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار 17-SPSS و از روش-های آمار توصیفی و تحلیلی (کوواریانس) استفاده شد.
یافته ها: نتایج پژوهش در تحلیل کوواریانس نشان داد رویکرد شناختی رفتاری بر ابعاد سازگاری زناشویی (05/0P

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on the effect of group couple training based on cognitive-behavioral approach on increasing Marital Adjustment

نویسندگان [English]

  • Behnaz Abedi
  • Sahar Khanjani Voshki
  • Shahnaz Safarbeigi
  • Mansoreh Zarean
  • Marziyeh Shahsiah

چکیده [English]

Introduction: Marital Adjustment and satisfaction are one of the broadest concepts for determining and indicating the degree of happiness and stability in couple's relationship. Marital Adjustment affects on many aspects of individual and social life of people. Cognitive-behavioral treatments with couples in order to increase and enhance positive communications, training communication skills, problem solving, and conflict and changing the patterns of the thought are causing destructive. The aim of this research was to survey and compare the effect of couples group training based on cognitive-behavioral approach on marital Adjustment of Qom couples.
Methods and Materials: This study is semi-empirical and used pretest-posttest with control group. The statistical sample was consisted of all self-introduced couples to Family Counseling Center of Qom in 2012-2013. Sampling method is voluntary and 60 couples randomly placed into control and experimental groups. For gathering data, demographic questionnaire and marital Adjustment measurement were used. For analyzing data, SPSS-17 software and descriptive and inferential statistical methods (ANCOVA) were used.
Results: The study results in ANCOVA analysis indicated that cognitive-behavioral approach meaningfully affected marital Adjustment dimensions (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • COGNITIVE
  • Behavioral Approach
  • Marital Adjustment
  • Couples