نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: تحلیل مشارکت مالی خانوار به‌عنوان شاخصی از عدالت مالی در هزینه‌های سلامت خانوارها قلمدادمی‌شود و مواجهه‌ی خانوارها با هزینه‌های کمرشکن، فقر در این حوزه را به بارمی‌آورد. هدف نگارش مقاله‌ی حاضر، محاسبه و تحلیل روند فقر ِسلامت خانوارهای تهرانی طی دوره‌ی زمانی 1363 تا 1391 می باشد.
مواد و روش‌ها: با استفاده از داده‌های پیمایش هزینه – درآمد خانوارهای کشور طی دوره‌ی مورد مطالعه، جریان فقر سلامت سرپرستان خانوار تهرانی با رویکرد داده‌های شبه‌ترکیبی(و استفاده از شاخص فقر فوستر، گریر و توربک) مورد بررسی‌قرارگرفت. لازم به ذکراست که در انجام محاسبات از نرم‌افزارهای Stata11 و Excel استفاده‌شد.
یافته‌ها: در این مطالعه با تقسیم‌بندی سرپرستان خانوارهای تهرانی به 8 گروه سنّی، فقرِ سلامت در این گروه‌ها موردبررسی قرارگرفت. در بین سال‌های مطالعه، سال 1378 بالاترین میزان فقرِ سلامت را در اکثر گروه‌های سنی به خود اختصاص داده‌بود و این میزان در انتهای برنامه‌ی چهارم توسعه و منتهی به سال 1391 برای همه‌ی گروه‌های سنی صعودی بوده‌است. در مقایسه‌ی گروه‌های سنّی، این مطالعه نشان‌داد که از سال 1373(انتهای برنامه‌ی اول توسعه) تا سال 1391 بیشترین میزان فقرِ سلامت مربوط به گروه‌های سنی جوان‌تر(26-21 ساله و 31-27 ساله) بوده‌است .
نتیجه‌گیری: به‌طورکلی در گروه‌های سنّی سرپرستان خانوارهای تهرانی نرخ و شدت فقر سلامت در طول سال‌های مطالعه، نوسانات زیادی داشته و در سال‌های اخیر صعودی بوده‌است. نوسانات بالای فقرِ سلامت در طول برنامه‌های توسعه نشان‌می‌دهد که سیاست‌های پایدار و منسجمی برای کاهش مواجهه‌ی خانوارها با هزینه‌های کمرشکن سلامت تدوین نگردیده‌است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Health Poverty trend in Tehran Housholds using Health Financial Contribution and cohort approach:1984-2012

نویسندگان [English]

  • Mehdi NosratAbadi
  • Maryam Sharifian sani
  • Maroeh Vamaghi

چکیده [English]

Background: The analysis of household financial contribution is considered as an indicator of financial equity in health. Households facing catastrophic payments lead to household poverty. This paper tends to measure and analyse trends of health poverty of Tehran housholds during1984-2012.
Materials & Methods: In this Trend study we used the statistical data on Household budgets (based on cohort data) for measuring health poverty in households with heads residing in Tehran city(Using FGt index). For analyzing data, we used STATA and Excel Software.
Results: Households with heads divided into 8 groups. The results showed that, in most age groups, both the rate and the severity of health poverty in 1999 had the highest values. Health poverty indices in the last of Forth Development Plan and ending in 2012 has been rised for all age groups. Comparing age groups, since 1994 (the end of the First Development Plan) until 2012, the result showed the highest health poverty rate being related the younger age groups (26-21 years and 31-27 years), respectively.
Conclusion: Overall, health poverty rate was high in all age groups and is associated with large fluctuations. The high fluctuation of the health poverty index during the Development Plans show stable and consistent policy has not been developed to reduce households facing catastrophic health expenditure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health poverty
  • Household financial contribution
  • cohort approach